Vad styr havsmiljöarbetet?

Kust och hav känner inte av några gränser och miljöarbetet i Sverige styrs av såväl nationella som internationella riktlinjer och havsmiljökonventioner.

Havspropositionen

I mars 2009 presenterade regeringen propositionen "En sammanhållen svensk havspolitik". SMHI utpekas där som nationellt ansvarig för samordning av hur data av relevans förhavsmiljön lagras och tillgängliggörs.

Regeringens havsmiljöproposition

Havsmiljödirektivet (Marina Strategidirektivet)

Sommaren 2008 kom europaparlamentets och EU rådets ramdirektiv om en marin strategi. Direktivet kommer att vara styrande för det marina miljöarbetet i Sverige. Syftet är att nå god miljöstatus genom ekosystembaserad förvaltning. SMHI bör bidra med indikatorer, bedömning av miljöstatus och dess kriterier, utformning av miljöövervakningsprogram, förberedelse inför och åtgärdsprogram, samt uppdatering och informering.

EUs ramdirektiv om en marin strategi

Havsmiljödirektivet

Baltic Sea Action Plan

Hösten 2007 enades miljöministrarna från alla länder runt Östersjön om en aktionsplan för att minska utsläppen i havet. Här presenteras konkreta insatser för att förbättra, bevara och skydda havsmiljöerna både i Östersjön och Västerhavet. De fyra främsta delmålen handlar om övergödning, miljöfarliga ämnen, biodiversitet och maritima aktiviteter. Inom SMHI eftersträvar vi att medverka till att uppfylla Sveriges åtaganden i Baltic Sea Action Plan.

HELCOM - Baltic Sea Action Plan