SMHI kartlägger maneter

Har invaderande kammaneter spridit sig till Östersjön? Äter maneterna upp djurplankton som annars skulle utgöra fiskföda? Hur påverkar maneterna havens födoväv? BAZOOCA (Baltic Zooplankton Cascades) är ett forskningssamarbete mellan Östersjöländerna som ska belysa hur förändrade manetförekomster påverkar havets födoväv.

Sedan förra året deltar SMHI i arbetet med att kartlägga utbredningen av maneter i södra Östersjön och Västerhavet. Arbetet bottnar i den ökade insikten om maneters viktiga roll i havens ekosystem och introduktionen av en ny art i nordeuropeiska vatten: den amerikanska kammaneten med det vetenskapliga namnet Mnemiopsis leidyi.

Den amerikanska kammaneten

Ursprung och spridning

Arten som ursprungligen kommer från Amerikas östkust bränns inte men är väldigt glupsk och förekommer periodvis i mycket stora mängder. Den äter djurplankton, inklusive fiskägg och yngel och maneternas stora konsumtion kan hålla nere bestånden av viktiga djurplanktongrupper.

Den amerikanska kammaneten har tidigare spridits till både Svarta havet och Kaspiska havet, där den bidragit till kraschen av det ekonomiskt viktiga ansjovis-fisket. I dessa områden befarar man att effekterna av manetens framfart, via kedjereaktioner genom födokedjan, kan sprida sig ända upp till den kaspiska sälen. Områdena delar många av Östersjöns egenskaper och det finns en oro för vilka effekter kammaneten kan ha om den får stor spridning även i våra nordliga vatten.

Förökning

Det var 2006 som den amerikanska kammaneten först observerades i svenska vatten. Troligen har den oavsiktligt transporterats hit som fripassagerare i fartygens ballastvatten. Den blir som vuxen 1-10 cm lång och har de senaste åren kunnat observeras i stora mängder längs västkusten under sensommaren. Eftersom dessa maneter är tvåkönade och kan befrukta sig själva kan de föröka sig mycket snabbt så snart livsbetingelserna är de rätta. De överlever i både havsvatten och brackvatten.

Mer information om kammaneten

BAZOOCA projektet följer maneterna

BAZOOCA (Baltic Zooplankton Cascades) är ett projekt inom ett större Östersjöprogram, Bonus, finansierat av bland andra Formas, Naturvårdsverket och EU. Eftersom maneternas påverkan på fiskbestånden kan vara stor är även Fiskeriverket intressent i mätningarna.

Mätningar av maneternas utbredning och mängd är avgörande för att kunna beräkna deras effekt på ekosystemet i vattnen runt Sverige. Som den största svenska insamlaren av marina havsmiljödata med relevans för havets ekosystem har SMHI en logistisk roll i projektet. En stor samverkanseffekt uppnås genom att samordna manetstudierna med SMHIs ordinarie provtagningsexpeditioner.

Under ett år följer därför forskare från Göteborgs Universitet och Danmarks Tekniske Universitet med på SMHIs månatliga expeditioner där de kompletterar den ordinarie provtagningen med mätningar av bl.a. manetförekomsten och vattnets optiska egenskaper.

BAZOOCA - projektets hemsida