Miljöindikatorer

Varje år tar SMHI fram ett antal indikatorer som beskriver miljötillståndet i Östersjön. Dessa används både nationellt och internationellt, t ex genom HELCOM samarbete. Indikatorerna visar årliga avvikelser i salt, syre, tillrinning, cyanobakterier (algblomningar) och vinter närsaltsfördelningar.

Vi står sannolikt inför en dramatisk förändring av klimatet på jorden och det kommer att påverka vårt samhälle på olika sätt. Därför finns det ett behov att löpande följa förändringarna i klimatet. SMHI har tagit fram ett antal klimatindikatorer för detta ändamål.

Klimatindikatorerna är olika mått som används för att visa förändringar eller på ett enkelt sätt göra ganska komplexa fenomen tydliga. I vissa fall kan indikatorn fungera som en varningssignal. Indikatorerna kan användas i ett större sammanhang, till exempel vid jämförelser med andra länders indikatorer eller andra klimatanalyser.

De kan även användas för att studera förändringar över tiden och i rummet. Vanliga mått är års- säsongs- eller månadsvärden av olika parametrar som beskriver klimatet. Det är av största vikt att de indikatorer som används är homogena (likformiga och jämförbara) över tiden och helst även i rummet.

När det gäller indikatorer för klimatet ställs stora krav på tillgång till långa serier eftersom förändringarna ofta sker relativt långsamt och bakgrundsbruset (den naturliga variationen) är betydande.

SMHI har, som ett första steg, tagit fram följande indikatorer:

Årliga temperaturavvikelser för Sverige (sedan 1860)
Årsnederbörd för Sverige (sedan 1860)
Fall med extrem nederbörd (sedan 1930)
Fall med geostrofisk vind över 25 m/s i södra Sverige
Förändring i havsvattenstånd i Sverige (sedan 1886)
Vegetationsperiodens längd (sedan 1961)
Indikatorerna kan analyseras och sättas in i ett större sammanhang med analyser av samvariation av indikatorer, jämförelser med andra länders indikatorer och med beskrivning av storskaliga strömningsmönster och dess variation/förändring över tiden.

Jämförelser kan också göras med de modeller som tagits fram för att beskriva klimatsystemet och dess samvariation av olika indikatorer eller variabler som kommer fram i dessa.


Årliga temperaturavvikelser för Sverige (sedan 1860)
Årsnederbörd för Sverige (sedan 1860)
Fall med extrem nederbörd (sedan 1930)
Fall med geostrofisk vind över 25 m/s i södra Sverige (sedan 1901)
Förändring i havsvattenstånd i Sverige (sedan 1886)
Vegetationsperiodens längd (sedan 1961)