Om Brandriskprognoskartor

Brandriskprognoskartorna visar tre olika kartor med information om risken för vegetationsbränder.

Gräsbrandsrisk

Prognosen för gräsbrandsrisk avser brandrisken för gammalt fjolårsgräs som kan börja brinna under våren. Gräsbränder kan då sprida sig snabbt efter bara några timmars torrt väder i det döda fjolårsgräset. När det nya gröna gräset vuxit upp är gräsbrandssäsongen slut.

Gräsbrandsrisken beräknas bara där prognosen anger snöfritt (barmark). Gränsen mellan barmark och snötäckt mark är dock svårdefinierad speciellt på våren då stor variation kan förekomma. Till exempel i en södersluttning där solen värmer och snön smälter bort fortare än i skuggade lägen. Det kan få till följd att i områden som visar snötäckt mark i kartan kan det finnas lokala områden som har barmark och därmed kan även gräsbrandsrisk förekomma.

Under torra somrar kan gräsytor börja vissna så mycket att de blir brandfarliga. Då kan brandriskprognoskartan för skogsbrandsrisk spridning ge vägledning för brandrisken på gräsytor.

Detta visar kartan:

Kartan visar prognoser för gräsbrandsrisk under sex dygn. Prognos finns också för varje timme de närmsta 48 timmarna. Därefter är det enbart dygnsvärden som avser den högsta gräsbrandsrisken under dygnet. 

Mycket stor risk (ljusrött) anger att en brand antänds lätt och sprider sig mycket snabbt  med extremt brandförlopp. Den kan bli mycket svår att hantera och släcka.

Stor risk (orange) anger att en brand kan antänds lätt och sprider sig snabbt. Den kan bli svår att hantera och släcka. 

Måttlig risk (gult) anger att gräs kan brinna.

Liten risk (blågrönt/cyan) anger att gräs normalt inte kan brinna.

Gräsbrandssäsongen slut (grönt) anger att nytt grönt gräs har vuxit upp. Risken för gräsbränder är begränsad. 

Snötäckt mark (blågrått) anger att marken generellt är snötäckt.

Data saknas/Ej säsong (grått) anger att gräsbrandsrisk inte beräknas då det inte är säsong.
 

Skogsbrandrisk bränsleuttorkning

Kartan för skogsbrandrisk bränsleuttorkning anger uttorkningen i bränslet och de nedre markskikt som har störst betydelse för en skogsbrand.

Detta visar kartan:

Kartan visar prognoser för skogsbrandrisk bränsleuttorkning under sex dygn, då uttorkningen inte varierar nämnvärt under dygnet.

Bränsleuttorkningen beskrivs på kartan med sex olika nivåer:

5E - Extremt torrt (röd)

5 - Mycket torrt (ljus röd)

4 - Torrt (orange)

3 - Måttligt blött (gul)

2 - Blött (turkos)

1 - Mycket blött (blå)

Data saknas/Ej säsong (grått) anger att skogsbrandrisk bränsleuttorkning inte beräknas då det inte är säsong. 

Vid 5E (Extremt torrt) och 5 (Mycket torrt) är det riktigt torra förhållanden och förutsätter långvarig torka och det är då större risk för långvariga och svårsläckta glödbränder.
 

Skogsbrandrisk spridning (FWI-index)

Kartan för skogsbrandsrisk spridning, FWI-index (Fire Weather Index), anger brandbeteende och spridningsrisk.

Detta visar kartan:

Kartan visar prognoser för skogsbrandrisk spridning (FWI-index) under sex dygn. Prognos finns för varje timme för de första 48 timmarna. Därefter är det enbart dygnsvärden som avser eftermiddagen då brandrisken oftast är som högst.

5E - Extremt stor brandrisk (röd)
Förutsätter långvarig torka, låg relativ luftfuktighet och en del vind. Markens ytskikt är extremt torrt. Antändningsrisken är mycket stor och en brand kommer att utvecklas explosivt. Det är stor risk för toppbrand, dvs. att elden tar sig upp i trädkronorna. När det är ”5E” ska du avstå från att elda eller grilla i skog och mark. När det är "5E" är det ofta eldningsförbud.

5 - Mycket stor brandrisk (ljus röd)
En brand kommer att utveckla sig mycket snabbt och häftigt. Toppbränder, dvs. att elden tar sig upp i trädkronorna, kan förekomma. När det är ”5” ska du avstå från att elda eller grilla i skog och mark. När det är "5" kan det vara eldningsförbud.  

4 - Stor brandrisk (orange)
Här sprider sig en brand i de flesta typer av skogsmark. Det är stor risk att branden sprider sig snabbt.

3 - Måttlig brandrisk (gul)
Det kan finnas en påtaglig risk för brandspridning i vissa typer av skogsmark, exempelvis på hyggen.

2 - Liten brandrisk (turkos)
I de flesta typer av skog är det svårt för en brand att sprida sig.

1 - Mycket liten brandrisk (blå)
Liten eller obefintlig risk för brandspridning i de flesta typer av skogsmark.

Data saknas/Ej säsong (grått) 
Anger att skogsbrandrisk spridning inte beräknas då det inte är säsong.
 

Brandrisken kan variera lokalt

Brandrisken på kartorna är en prognos som beräknas i rutor om 2,8 kilometer gånger 2,8 kilometer. Det kan lokalt finnas områden som har högre eller lägre risk än vad prognosen anger. Till exempel när det under sommaren kommer lokala regnskurar kan brandrisken variera inom beräkningsrutan.

Även om dagens brandrisk är liten kan det vara olämpligt att elda om det har varit en längre tids torka, eftersom det då finns risk att glöd biter sig fast längre ned i marken. Bedömningen av brandrisk görs bäst lokalt. Om du är osäker på brandrisken i ditt område, kontakta räddningstjänsten i kommunen. De kan ge dig besked och råd om eldning samt om vilka regler som gäller (till exempel eldningsförbud).


(Källa: MSBs webbplats)