Single European Sky

Ineffektivitet inom det europeiska luftrummet beräknas kosta ca 4 miljarder euro per år; enbart förseningar svara för 1 miljard. Flygtrafiken växer för varje år och till 2020 finns uppskattningar som säger att antalet flygningar inom Europa kommer att tredubblats jämfört med år 2000.

Om inte kraftfulla åtgärder sätts in kommer en sådan ökning av flygtrafiken att medföra flera förseningar och riskerar att försämra flygsäkerheten.

2004 införde Europaparlamentet och rådet ett antal förordningar bl.a. i syfte att effektivisera flygtrafikledning och likställa leverantörer av tjänster till luftfarten. De har sedan uppdaterats och kraven på leverantörer och kontrollmyndigheter har skärpts ytterligare.

Förordningarna fastställer bl.a.

  • att leverantörer ska uppfylla specifika krav för att godkännas för sitt uppdrag,
  • att det europeiska luftrummet organiseras om till större enheter och
  • att en ny myndighet inrättas för att övervaka att kraven uppfylls.

En plan för hur flygtrafiken ska effektiviseras har tagits fram. Målen fram till år 2025 är tuffa; totalkostnaden för hanteringen av flygtrafiken ska minska med 50% utan att försämra säkerheten eller öka flyget belastning på miljön. 2009 startade ett omfattande europeiskt utvecklingsprojekt, SESAR, för att ta fram nya metoder och ny teknik för att uppnå målen. Projektet har efterhand förlängts och utökats och beräknas pågå fram till 2025.

Hos oss, i Norden, medför kraven på en effektivisering av flygtrafiken att ländernas myndigheter och flygtrafiktjänster ser över sina organisationer och strävar efter utökat samarbete over landsgränserna och, efterhand, även sammanslagningar. Danmark och Sverige har skapat ett gemensamt luftrum DK/SE FAB och svenska LFV och danska Naviair har bildat ett gemensamt bolag för flygtrafikledning i det gemensamma luftrummet.

Naturligtvis påverkas också flygvädertjänsterna av kravet på ökad effektivitet vilket har lett till närmare samarbete mellan de nordiska flygvädertjänsterna. Man ensar produkter och produktionshjälpmedel för att bli effektivare och konkurrenskraftiga.