Om Brandriskkartor

Brandriskkartorna visar tre olika kartor med information om risken för vegetationsbränder.

Risk för gräsbrand

Prognosen för gräsbrand avser brandrisken för gammalt fjolårsgräs som kan börja brinna under våren.

Gräsbrandsrisken tar hänsyn till väderförutsättningarna och till om fjolårsgräs kan vara brännbart. Framför allt väger man in fuktigheten i gräsbädden och i luften. Kartan visar också när så mycket nytt grönt gräs vuxit upp att brandrisken hämmas. Prognosen anger först att en viss inväxning av nytt grönt gräs skett och därefter att risken för gräsbränder i gammalt fjolårsgräs är över för säsongen.

Långvarig torka och högsommarvärme kan göra att även årets uppväxta gräs kan torka ut och bli brännbart. Risken för brand i torkat dött gräs på sommaren eller hösten kan inte ses i kartan för risk för gräsbrand. Kartorna skogsbrandrisk (antändning och spridning) kan då ge vägledning om risken för brand i vegetation under sommar och höst.

En ljusblå markering på kartan innebär att beräkningarna visar att marken generellt är snötäckt, där snötäcke finns är det inte risk för gräsbrand. Det kan inom områden för snötäckt mark finnas snöfria ytor och där brand i gammalt gräs kan ske.

I de orangefärgade områdena kan fjolårsgräs börja brinna om vädret gör så att gräset torkar upp. Risken för gräsbrand är liten eller måttlig. Men lokala variationer eller snabba väderomslag kan göra så att risken för gräsbrand snabbt ändras.

Den röda färgen på kartan anger stor risk för gräsbrand. Prognosen innebär att fukthalten i fjolårsgräset är så låg att en brand lätt uppstår och sprider sig snabbt. Lokala variationer eller snabba väderomslag kan göra att risken för gräsbrand snabbt kan ändras.

Markeringar med gröna linjer innebär att det fortfarande finns fjolårsgräs, men att nytt grönt gräs börjat komma. Risken för gräsbrand blir mindre, allt eftersom nytt gräs växer in.

Grön markering betyder att nytt grönt gräs har vuxit upp. Risken för gräsbränder är liten.

Skogsbrandrisk antändning (HBV-index)

Kartan för skogsbrandrisk antändning (HBV-index) anger vatteninnehållet i de markskikt som har störst betydelse vid skogsbrand. Vattentillgången för växtligheten i skog och mark är beroende på hur uttorkad marken är. Vattentillgången i markskiktet har därmed stor betydelse för antändningsrisken i skogsmark.

Uttorkningen beskrivs på kartan med sex olika graderingar, där röd (5E), ljusröd (5) och orange (4) färg representerar torra förhållanden – då är antändningsrisken stor. Graderingarna 5E och 5 förekommer i samband med långvarig torka, då det är mycket torrt även i djupare markskikt. Vid 5E och 5 är växtligheten mycket uttorkad och en antändning kan då leda till att en svår brand utvecklas.

Skogsbrandrisk spridning (FWI-index)

Kartan skogsbrandrisk (FWI-index) visar hur lätt en brand sprider sig.

5E - Extremt stor brandrisk

I samband med långvarig torka och högsommarvärme är det ofta extremt stor brandrisk. Här kan det vara extremt torrt eller att brandförhållandena är exceptionellt svåra. Bränder blir ofta häftiga och får en snabb utveckling. Toppbränder kan förekomma. Här ska du vara mycket försiktig vid eldning.

5 - Mycket stor brandrisk

En brand kan utveckla sig mycket snabbt och häftigt. Toppbränder kan förekomma. Här ska du vara mycket försiktig vid eldning.

4 - Stor brandrisk

Här sprider sig en brand normalt av sig själv. Risken för att branden sprider sig är påtaglig.

3 - Normal brandrisk

Vegetationen brinner, men inte med särskilt stor spridningshastighet.

2 - Liten brandrisk

I vissa typer av skog kan det vara svårt för en brand att sprida sig.

1 - Mycket liten brandrisk

Brandrisken kan variera lokalt

Brandrisken på kartan är en prognos för eftermiddagen med förväntad nederbörd fram till klockan 20.00. Efter en längre torrperiod kan brandrisken fortfarande lokalt vara stor även om närliggande områden har fått regnskurar. Kartan delas in i rutor om 11x11 km, prognoserna utgår ifrån medelvärdet i dessa rutor. Därför kan det lokalt finnas områden som har högre eller lägre risk än vad prognosen anger. Brandrisken påverkas starkt av vädret, vilket ofta gör att brandrisken snabbt ändras om vädret ändrar sig.

Även om brandrisken har ett lågt värde kan det vara olämpligt att elda om det är torrt eller om det har varit en längre tids torka. Bedömningen om brandrisk görs bäst lokalt. Om du är osäker på brandrisken i ditt område, kontakta räddningstjänsten i kommunen. De kan ge dig besked och råd om eldning samt om vilka regler som gäller (t.ex. eldningsförbud).

(Källa: MSBs webbplats)