Kondensationsstrimman som försvann

Erik Klitte fångade ett intressant fenomen på bild den 24 juni 2006. Han undrade då varför jetstrimman försvann när flygplanet passerade genom molnet.

Meteorolog Weine Josefsson svarar: Du har fångat ett intressant fenomen. Molnet som upplöstes (se pilen i bilden) förefaller även det vara en gammal kondensationsstrimma (k-strimma). Den är under upplösning då man till vänster under molnet kan se fallstrimmor i form av fallande iskristaller.

Det som emellertid är extra spännande är att det bildats en kondensationsstrimma efter flygplanet utanför molnet, men bara på ena sidan. Skuggor och perspektiv som lurar ögat kan ibland ge mörka stråk. Så är dock inte fallet här då solen befinner sig till vänster om strimman.

Upplösningen av molnet där flygplanet passerade kan bero på ett antal faktorer. Värmen från avgaserna och turbulensen, som kan blanda in torrare luft från omgivningen, är två tänkbara kandidater.

En annan hypotes är att molnet består av underkylda vattendroppar som störs av flygplanet, varvid dropparna fryser, växer och faller ur. Utanför molnet finns det inga underkylda droppar som kan störas och bilda iskristaller. Därmed uppstår en vanlig kondensationsstrimma där.

Det är svårt att avgöra vilka faktorer som dominerar i detta fall.  Avsaknaden av kondensationsstrimmor överst i bilden tyder på att luften där är mycket torrare än längre ner, något som också antyds av att den sneda kondensationsstrimman upplöses där.

Kommentar: På engelska heter kondensationsstrimma condensation trail och i förkortad form används contrail. Den upplösta formen av contrail har fått namnet distrail.