Konsekvenser för energisektorn

Klimatförändringen har konsekvenser för både produktion och förbrukning av energi. Ett mildare vinterklimat bör minska energibehovet, samtidigt som varmare somrar ökar konsumtionen av energi för kylning.

Toppbelastningen på elproduktionen och elnäten är kopplad till kalla vinterdagar i de mest befolkade delarna av Sverige. Klimatscenarier som visar på minskad frekvens av extrem kyla får därför betraktas som gynnsamma, även om det också kan bli svårare att argumentera för reservkraft. I det stora hela kan kylbehovet öka med ökad extrem sommarvärme.

Mer biomassa och ökad potential för solenergi

Mildare klimat och längre växtsäsong ger potential för att producera mer biomassa och därmed för att producera mer bioenergi. Om solenergin får ett genombrott så betyder det att ytterligare ett energislag som är klimatberoende tillförs och skall samverka med det svenska energiförsörjningssystemet.

Ändrade förutsättningar för vattenkraften

Vattenkraften är det kraftslag som påverkas mest av klimatet. Ändrad nederbörd och temperaturberoende skiftningar i snöklimatet leder till ändrad tillrinning och därmed till ändrade förutsättningar för produktion. De senaste årens variationer har visat några drastiska exempel på detta.

En ändrad årsrytm i , såsom ökad vintertillrinning, påverkar möjligheterna att utnyttja vattenkraften. Mildare och kortare vintrar i norra Sverige är gynnsamt, eftersom magasineringsbehovet då minskar och tillrinningen blir relativt sett högre när efterfrågan på el är som störst. Vattenkraftens isproblem kan komma att förändras om klimatet blir mildare.

Vindklimatet kan påverka vindkraften

Även produktionen av vindkraft är kopplad till rådande väder och klimat. Mer vind ger mer elkraft. Alltför blåsiga förhållanden och isning utgör dock besvär. Skiftningar i rådande vindklimat kan ändra förutsättningarna för produktion vid etablerade anläggningar.

Konsekvenser för försörjningssäkerheten

Inom energisektorn finns det också klimatförhållanden som påverkar försörjningssäkerheten. Inom vattenkraftindustrin är det främst dammolyckor som kan leda till förödande konsekvenser för samhället och dessutom kan äventyra delar av elkraftförsörjningen.

Svåra stormar kan ställa till med stor skada på eldistributionen. Mindre dramatiska men ändå besvärande för många är skador på ledningar till följd av blötsnö. Saltbeläggningar på ledningar är ett annat besvär som förekommer vid hårt väder.

Klimatpåverkan utanför Sverige

I framtiden måste man räkna med att elmarknadens avreglering och internationalisering är betydligt mer utvecklad än idag. Det innebär att Sveriges energisituation blir nära kopplad till den i övriga Europa. Det medför i sin tur att klimatförhållanden långt ifrån Sveriges gränser kommer att påverka även vårt land.

Exempel kan vara de problem med kylning av den europeiska kontinentens kärnreaktorer som uppstod under den extrema sommaren 2003, samtidigt som behovet av luftkonditionering ökade efterfrågan på elkraft.