Juli 2006 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

Markvattenhalterna var lägre än normalt med få undantag, det samma gäller grundvattennivåerna. Vattenföringen har under månaden sjunkit i de flesta vattendrag till mycket under den normala för årstiden.

Vattenföring

I början av juli månad var vattenföringen under eller något under den normala för årstiden, förutom i norra Lapplandsfjällen där den var normal till något över den normala.

Vattenföringen har under månaden sjunkit i de flesta vattendrag till mycket under den normala för årstiden. I många vattendrag i Götaland och Svealand t o m under den normalt lägsta för året.

Markvattenhalten

I Lapplandsfjällen var markvattenhalten nära den normala. I resten av landet den däremot lägre eller mycket lägre än normalt. Torrast var det i östra Götaland, men ännu inte rekordtorrt.

Grundvattennivån

I större delen av landet var nivåerna under de normala för årstiden. I delar av Götaland, västra Svealand samt i västra och norra Norrland var de normala.

Grundvattennivån 15 juli 2006 enligt SGU
Grundvattennivåer 15 juli 2006 enligt SGU. Förstora Bild
Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 21 juli 2006
Markvattenhalt i procent av den normala, 21 juli 2006 Förstora Bild