Flödesåret 2012

Det allvarligaste flödestillfället i landet under 2012 var när Emåns biflöde Silverån drabbades av översvämningar i juli. Även i samband med vårfloden och under hösten förekom extrema flöden i olika delar av landet.

Vårflod

På de flesta håll i Götaland och södra Sveland fanns inget stort snötäcke under vintern 2011/2012 och vårfloden blev lugn. Ett undantag är Gotland, där snösmältning och regn i slutet av maj gav mycket höga flöden i vattendragen.

I Norrland fanns på många håll mer snö än en normal vinter. Snön smälte dock i en långsam takt och vårfloden blev lugn förutom i skogsälvarna i Norrbotten. Regn i kombination med snösmältning gjorde att vattenflödena steg snabbt i mitten av maj. I flera vattendrag hade flödena en återkomsttid på mer än 20 år. Vid SMHI:s mätstation vid Kukkasjärvi i Sangisälven uppmättes 57 m³/s den 20 maj. Det är högre än under den extrema vårfloden 1995.

Sommarflöden i Emån

Den 7-8 juli föll stora mängder regn främst över Småland och Dalarna. Flödena steg i vattendragen och man fick problem med översvämningar på många håll inom Emåns avrinningsområde och i delar av Dalarna. Värst drabbades Emåns biflöde Silverån och orterna Lönneberga, Silverdalen och Hultsfred, vilka ligger längs ån. Det är den tredje sommaren under 2000-talet som Silverån och Emån drabbas av översvämningar. De andra åren var 2003 och 2007. Årets flöde i Silverån var något högre än under dessa somrar. Vid SMHI:s mätstation i Brusafors i Silverån uppmättes 19 m³/s den 9 juli, vilket är något högre än det tidigare högsta uppmätta flödet från juli 2003.

Lokala höstflöden

Hösten blev något blötare än normalt i landet, men några omfattande översvämningar förekom inte. Däremot inträffade flera lokala och ganska kortvariga översvämningar. Under 25-27 augusti föll lokalt mycket regn i delar av Halland, Dalarna och Ångermanland. Flödena i små vattendrag steg snabbt och det medförde en del problem, som t.ex. förstörda vägar.

I trakten av Skellefteå och Piteå föll det rikligt med regn i början av oktober när det sammanlagt kom över 80 mm regn under 3 dygn. Flödet steg främst i de små vattendragen och problem med översvämningar förekom på flera håll. Bland annat var E4:an vid Byske avstängd.

Av de större vattendragen var det främst Åbyälven som fick höga flöden. Här uppmättes den 8 oktober det högsta flödet sedan mätningarna startade 1980. I denna del av landet är det ovanligt med höga flöden under hösten. De förekommer vanligtvis i samband med vårfloden.

Flödet i Göta älv var högt under större delen av hösten. Detta berodde på att vattennivån i Vänern låg på en hög nivå och för att minska nivån tappades mycket vatten genom Göta älv.