Svenska författare i AR6 Delrapport 3 - Att begränsa klimatförändringarna

Assem Abu Hatab

Huvudförfattare till kapitel 7: Jordbruk, skogsbruk och annan markanvändning

Assem Abu Hatab är medlem i Food and Agricultural Economics Group vid Department of Economics. Tidigare arbetade han en gästforskare vid Lunds universitet i Mellanöstern; var postdoktor vid Watson Institute for International Studies vid Brown University i U.S.A., biträdande forskare vid College of Economics & Management vid Northwest A&F University; och föreläsare i ekonomi vid Suez Canal University i Egypten. Han har också varit gästforskare vid norska universitetet för livsvetenskaper UMB, det kinesiska centret för jordbrukspolitisk CCAP i Peking och Corvinus universitet i Budapest.

Sedan 2015 har han varit medlem i den rådgivande nämnden för Arabförbundet för djurskydd vid Arab Council for Economic Unity of the League of Arab States. 2013 tilldelades Assem Abu Hatab priset Distinguished Scholar av Arab Fund for Social and Economic Development. Han valdes också 2013 som medlem av Arab-German Young Academy of Sciences and Humanities (AGYA).

KONTAKT:
Tel: +4618671567, +46728499828
E-post: assem.abouhatab@slu.se

Erika Mata

Huvudförfattare till kapitel 9: Byggnader

Bild på Erika Mata
Erika Mata

Erika Mata är senior forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet, enhet för Klimat och hållbara samhällssystem, Göteborg.  Hon är expert på frågor som rör hållbar omvandling av bebyggelse för att möta olika klimatmål med fokus på metodutveckling, datahantering och kunskapsöverföring. Arbetet omfattar olika geografiska områden och inkluderar teknisk- ekonomisk utvärdering, miljöpåverkan och livscykelanalys, sociala konsekvenser, klimatförändringar, samverkan mellan efterfrågan och utbud, och styrmedel. Hon har tidigare forskat vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och vid UPC-Barcelona Tech (Spanien).

Utöver rollen som huvudförfattare för kapitel 9 i IPPC:s sjätte utvärderingsrapport (WG3) är hon även ”expert reviewer” till ‘Special Report on Global Warming of 1.5 °C.

KONTAKT:
Tel: +46 (0)10-788-6839
E-post: erika.mata@ivl.se

Lars J. Nilsson

Samordnande huvudförfattare till kapitel 11: Industri

Lars J Nilsson, Lunds universitet. Foto: A. Offesson
Lars J Nilsson Foto A. Offesson

Lars J. Nilsson är professor i Miljö- och energisystem vid Lunds tekniska högskola, Lunds universitet. Hans forskning handlar om styrning och strategier för samhällets omställning till nollutsläpp, under senare år framförallt med fokus på basindustrin och basmaterial såsom stål, plast och papper.

Lars J. Nilsson var huvudförfattare till IPCC Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation (SRREN) och medverkade även i skrivandet av Sammanfattning för beslutsfattare.  Han deltog i Scoping-mötet för AR6 i Addis Ababa 2017 och har tidigare deltagit i den svenska delegationen vid IPCCs plenarmöten för godkännande av Sammanfattning för beslutsfattare för arbetsgrupp 3 i Bangkok (2007) och Berlin (2014).

KONTAKT:
Tel: +46 22 24 683, +46 702 69 06 07
E-post: Lars_J.Nilsson@miljo.lth.se

Göran Berndes

Samordnande huvudförfattare till kapitel 12: Tvärsektoriella perspektiv

Porträttbild på Göran Berndes
Göran Berndes

Göran Berndes är professor på avdelningen för fysisk resursteori, vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers tekniska högskola. Hans forskning integrerar markanvändning, industriella och energisystem i skalor som sträcker sig från lokala fallstudier till den globala kontexten. Han är särskilt intresserad av hållbarhetseffekter av markanvändning och biomassaproduktion för mat, energi och material. De senaste åren har mycket av forskningen fokuserat på klimat- och miljöeffekter av bioenergi och andra biobaserade system och hur främjandet av biobaserade system kan bidra till att uppfylla ambitiösa klimatmål. I samband med detta har han undersökt hur nya biomassaproduktionssystem kan integreras i landskap för att mildra befintliga markanvändningskonsekvenser och förbättra resursanvändningens effektivitet.

Göran har bidragit till tre tidigare IPCC-rapporter och fungerar för närvarande som samordnande huvudförfattare i sjätte utvärderingsrapporten, AR6. Han är sedan cirka tio år engagerad i genomförandeavtalet för bioenergi inom International Energy Agency (IEA) och han leder för närvarande IEA Bioenergy Task 45 - Klimat och hållbarhetseffekter av bioenergi inom den bredare bioekonomin. På Chalmers leder han profilen Energi i en cirkulär ekonomi inom Chalmers energiområde.

KONTAKT: 
Tel: +46 31 772 31 48
E-post: goran.berndes@chalmers.se