Vad gör en hydrolog på SMHI?

En hydrolog arbetar med vatten på land. På SMHI innebär det arbete med allt från att mäta flöden i vattendrag till att utveckla beräkningsmodeller.

Att arbeta med hydrologi på SMHI behöver inte innebära att du är utbildad hydrolog. Hos oss arbetar naturvetare, systemutvecklare, ingenjörer och forskare. Nedan beskrivs inom vilka olika områden som hydrologer arbetar.

Hydrolog på prognos- och varningstjänsten

En prognoshydrolog arbetar nära samhällsviktiga funktioner som till exempel räddningstjänsten. Med dagliga observationer och prognoser från modeller som visar läget i sjöar och vattendrag, ger prognoshydrologen ut varningar för höga flöden i och översvämningar längs med vattendrag såväl som meddelande risk för vattenbrist.

En dag kan innebära, förutom alla analyser som ska göras över aktuellt läge, att du deltar i konferenser och berättar om aktuellt flödesläge men du kan också jobba långsiktigt med utveckling av verktyg och modeller. Som vakthavande hydrolog har man även en nära dialog med vakthavande meteorolog och vakthavande oceanograf vid SMHI.

Personproträtt –Nina

Forskare inom hydrologi

Som hydrologisk forskare på SMHI är du med och utvecklar vatten- och klimattjänster från prognos- och scenarioverktyg i Sverige, Europa och världen. Forskarna beräknar variation i vattentillgång, hydrologiska effekter av en klimatförändring, samt modellerar vattenkvalitet och flöden av ämnen i avrinningsområden.

Omkring 35 medarbetare från 15 länder arbetar inom olika expertområden. Arbetet syftar bland annat till bättre beslutsunderlag för fysisk planering och miljömålsarbete, samt till bättre prognoser för hydrologiska varningstjänsten och kraftindustrin.

Personproträtt – Jafet ?

Läs mer om SMHIS hydrologiska forskning: https://www.smhi.se/forskning/forskningsenheter/hydrologisk-forskning

Observationer (So/Som)

Om du arbetar med hydrologisk fältverksamhet har du hela Sverige som arbetsfält och mäter vattennivå och flöde i allt från bäckar till stora älvar. Mätningarna görs med teknik som hela tiden utvärderas och uppdateras.

Du kan också arbeta i Norrköping med den guldgruva av observationer som samlats in under mer än hundra år. Arbetet handlar om allt från att granska data till att utveckla system för datainsamling, bearbetning och omvärldsbevakning kring nya mätmetoder.

Personproträtt – Lena Andersson

Statistik, klimatuppföljning (Si) Information och Statistik

På enheten för information och statistik använder du observationer och modeller för att skapa en övergripande bild av, och beskriva Sveriges hydrologi i ett historiskt och i ett förändrat klimat. Som hydrolog här kan det innebära att skriva artiklar till smhi.se, utbilda, rapportera mot internationella organ eller svara på remisser. Ett stort arbete handlar också om att beskriva sjöar och vattendrag i kartform.

Personproträtt – Anna Eklund

Hydrolog på Konsultverksamheten (Akl)

SMHIs konsultverksamhet tar fram viktiga beslutsunderlag för olika målgruppers behov. Det kan handla om att undersöka flöden idag och framtida klimat, räkna på dimensionerande flöden för viktiga samhällsbyggen eller utreda påverkan på vattenkvalitén och hur denna kan förbättras.  

Arbetet kan vara varierande och du kan jobba nära forskning och utveckling av produkter eller vara ute i samhället, på konferenser eller hålla föreläsningar.

LÄNK - Helen Ivars

Läs mer om SMHIs konsultverksamhet kring vatten: https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/vattenmiljo