MOS med deep neural networks (30 hp)

SMHI:s  affärsverksamhet söker en eller möjligen två studenter till ett examensarbete under vårterminen 2017. Examensarbetet kommer att undersöka om Deep Learning är en framkomlig väg för att reducera systematiska prognosfel.

Bakgrund

Model output statistics (MOS) är en vätetablerad metodik för att reducera systematiska prognosfel. Traditionellt sett har Stepwise regression använts inom MOS för att hitta samband mellan parameterar från den numeriska vädermodellen och prognosfelet.

En nackdel med MOS är att processen att hitta kandidatuttryck som används so indata till Stepwise regression kan vara tidskrävande och kräva detaljerade kunskaper om den numeriska vädermodellen.

Deep neural networks har inom en rad tillämpningar reducerat behovet av manuellt skapade ”features”.  Det kan därför vara intressant att undersöka om Deep Neural Networks kan vara ett alternativ till traditionell MOS.

Uppdragsbeskrivning

  • Föreslå ett par Deep Learning arkitekturer baserat på litteraturstudier och småskaligt experimenterande
  • Implementera de föreslagna arkitekturerna
  • Utvärdera prestandan för de föreslagna arkitekturerna

Kontaktperson

Fredrik Karlsson

SMHI / Swedish Meteorological and Hydrological Institute

Affärsverksamheten -  Utveckling

E-post / Email: fredrik.karlsson@smhi.se

Tel vx/ Phone: +46 (0)11 495 80 00