Havsismodellering

Issäsongen i Östersjön varar i upp till 7 månader och istäcket varierar mycket kraftigt från år till år. Havsis förhindrar utbytet av värme och fukt mellan havet och atmosfären. Därför är en havsiskomponent, som är kopplad till de regionala modellerna för Östersjön, väsentlig för havsmodellering.

De matematiska beräkningarna i en havsismodell beskriver de viktigaste processerna som påverkar isens utveckling. Processerna består av en termodynamisk och en dynamisk del.

  • Den termodynamiska delen tar hänsyn till alla processer som påverkar isens tillväxt och smältning (beroende på t.ex. luft- och havstemperaturer, havets salthalt och albedo/reflektion).
  • Den dynamiska delen omfattar havsisens rörelse, som främst orsakas av vindar och havsströmmar.

Eftersom de processer som är inblandade är alltför komplicerade för att beskrivas exakt med matematiska ekvationer, är modellerna uppskattningar av de mest betydelsefulla processerna.

Ismodellerna för Östersjön ger värdefull information speciellt viktig för den tilltagande fartygstrafiken som är ytterst beroende av tillförlitliga isprognoser.