Elin Almroth Rosell

Elin Almroth

Fil. Dr.

Telefon: +46 31 751 8969
E-post: förnamn.efternamn@smhi.se
Skype: elin.almroth
Research Gate ID: Elin Almroth-Rosell

Arbetsområden

Marin kemi och bentisk och pelagial biogeokemisk modellering, mestadels i Östersjön men också i Nordsjön.

Forskningsintressen

  • Marin kemi
  • Biogeokemisk modelling
  • Eutrofiering

Specialkompetenser

Bentisk marin kemi och biogeokemisk modellering. Jag arbetar både med data från observationer och modeller. Den biogeokemiska modelleringen sträcker sig från år 1850 till nutid och därefter med olika klimat- och närsaltscenarier in i framtiden till år 2100.

Jag arbetar i olika nationella och internationella projekt t.ex. BONUS COCOA och BONUS BIO-C3; projekt finansierade av Vetenskapsrådet: ”Rekonstruktion och framtidsscenarier av Östersjöns klimatvariationer 1850-2100” och ”Effekt av en naturlig oxygenerings-deoxygenerings-cykel i Östersjön på bentisk återcirkulation av P, N, Si och C - En in situ observations- och modellerings-studie”; samt Formas projektet ”Uppskatta kvävefixering i tidigare och framtida klimat för Östersjön”.