MERGE - Modelling the regional and global Earth system

MERGE (Modelling the regional and global Earth system) är ett samarbete mellan Lunds universitet, Göteborgs universitet, Rossby Centre/SMHI, Linnéuniversitetet, Chalmers Tekniska Högskola och Kungliga Tekniska Högskolan. 2017 ingick mer än 120 forskare, bland annat seniorforskare, unga forskare och annan bidragande personal i MERGE-samarbetet.

MERGE:s vision är att etablera och utveckla en stor tvärvetenskaplig nod för klimat- och jordsystemmodellering med världsledande utbildning inom vetenskap och forskning om klimat/jordbundna biosfärsinteraktioner (inklusive vegetation, markanvändning, biogeokemiska cykler och aerosoler). Detta åtföljs av en samhällsdialog mellan forskare och intressenter.

Huvudsyftet med MERGE är:

  • Strategisk forskning om viktiga globala och regionala jordsystemsmodeller, med inriktning på den markbundna biosfären som en kritisk klimatsystemkomponent, vilket leder till förbättrade lokala, regionala och globala klimatmodeller med klimat/växtinteraktioner
  • Viktiga bidrag på nationella och internationella arenor och fostra en ny generation av forskare som är skickliga inom jordsystemvetenskap och avancerad klimatmodellering
  • Förbättra samhällsnyttan och användningen av forskning och resultat från klimatmodellering

MERGE är organiserat kring fem forskningsområden som gemensamt grundar sig på en sammanhängande tvärvetenskaplig forskningsmiljö.

merge_ra