Mätstationer

SMHIs meteorologiska observationer fås från olika typer av stationer. Från början genomfördes alla observationer manuellt av observatörer. På s k synopstationer genomfördes mätningarna var tredje timme och på s k klimatstationer mättes färre parametrar en, två eller tre gånger per dygn. De manuella synopstationerna har successivt automatiserat. Automatstationer mäter data varje timme. Sedan 1995 är de allra flesta synopstationer automatiska. De manuella klimatstationerna finns kvar.

De olika stationerna mäter olika parametrar och har varit i drift olika länge. Ibland har stationer flyttats, t ex vid byte av observatör. Mätserierna har definierats så att data från ekvivalenta stationer ingår. I informationen som levereras tillsammans med data ser du stationens position och om den har flyttats visas de olika positioner stationen har haft.

Tjänsterna för Öppna data levererar data från alla typer av meteorologiska mätstationer. Det betyder att både mätseriernas längd och mätfrekvens skiljer sig åt mellan stationerna.