Många värmerekord slogs under 00-talet

00-talet var varmare än normalperioden med 50 värmerekord men bara 16 köldrekord. Detta visar SMHIs analys av klimatet sedan 1880-talet till i dag. Under samma period har Sveriges medeltemperatur ökat med 2 grader.

Det finns 30 mätserier i Sverige med i huvudsak obrutna mätningar av maximi- och minimitemperatur under perioden 1880-2009. Det vill säga under 130 år eller 13 decennier.

För var och en av årets 12 månader finns för varje station en lägsta och en högsta temperatur under perioden 1880-2009. Sammanlagt blir detta 30*12*2=720 olika rekord (köldrekord respektive värmerekord). Om rekordnoteringarna vore jämnt fördelade över tiden, så skulle cirka 55 rekord noterats varje decennium.

Under 00-talet har totalt 66 rekord slagits, det vill säga en aning över genomsnittet, säger klimatologen Sverker Hellström.

Antalet värmerekord är betydligt fler än köldrekorden, nämligen 50 värmerekord och bara 16 köldrekord. Något som kanske inte är så förvånande med tanke på att medeltemperaturen i Sverige ökat med nästan 2 grader sedan 1880.

Flest värmerekord på 90- och 00-talet

Drygt en tredjedel av alla värmerekord har noterats under de två senaste decennierna. 90-talet bjöd faktiskt på betydligt fler värmerekord än 00-talet, trots att medeltemperaturen varit något högre det senaste decenniet.

Värmerekord sedan 1880-talet
Antal värmerekord per årtionde för de längsta temperaturserierna.

Flest köldrekord på 1880- och 1940-talet

När det gäller köldrekord står två årtionden i en klass för sig, nämligen 1880-talet samt 1940-talet med sina kalla krigsvintrar.

Köldrekord sedan 1880-talet
Antal köldrekord per årtionde för de längsta temperaturserierna.

Totala antalet temperaturrekord

Om man summerar antalet köldrekord och värmrekord är det svårt att se någon tendens över tiden med ökande eller minskande frekvens av rekord. Notabelt är dock att de fyra första årtiondena under förra seklet var tämligen rekordfattiga.

Temperaturrekord sedan 1880-talet
Sammanlagda antalet temperaturrekord per årtionde för de längsta temperaturserierna.

Vinter och vår har blivit varmare

Som framgår av diagrammet nedan är det främst under vinter- och vårmånaderna som det satts nya värmerekord under det senaste decenniet. Under sommarmånaderna har däremot rekordhöga dagstemperaturer varit något av en bristvara. Som exempel kan nämnas åren 2004 och 2005 som långt in på somrarna uppvisade de lägsta maximitemperaturerna sedan 1860-talet.

Köldrekord har noterats främst för månader under andra halvåret. September 2001 och oktober 2003 är de månader som svarar för de flesta av dessa rekord.

Värmerekord under 2000-talet
Antal värmerekord per månad under 00-talet för de längsta temperaturserierna.
Köldrekord under 2000-talet
Antal kölderekord per månad under 00-talet för de längsta temperaturserierna.

De tre äldsta temperaturserierna

Det finns några stationer med mätserier som sträcker sig betydligt längre tillbaka i tiden än 1880. I Uppsala startade mätningar 1739, i Lund 1753 och i Stockholm 1756.

Under 1700-talet och början av 1800-talet användes inte maximi- och minimitermometrar, varför man inte kan vara säker på att dygnets högsta och lägsta temperatur fångats av mätningarna.

Men om vi bortser från denna reservation får vi en fördelning av de månadsvisa köldrekorden och värmerekorden som uppvisar tydliga skillnader över tiden.

De fem senaste decennierna svarar för merparten av värmerekorden, medan tre årtionden under 1800-talet svarar för nästan hälften av alla köldrekord. Det yngsta köldrekordet är från 1962.

Värmerekord sedan 1700-talet
Antal värmerekord per årtionde för de långa temperaturserierna i Uppsala, Stockholm och Lund.
Köldrekord sedan 1700-talet
Antal köldrekord per årtionde för de långa temperaturserierna i Uppsala, Stockholm och Lund.