Status hydrologisk regim

Här kan du se underlag för statusklassning av parametrar inom hydrologisk regim.

En röd cirkel i kartan representerar en säsongsreglering i modellen. Vi varje grön cirkel i kartan har modellvärden ersatts med mätvärdeln.

Klicka på en cirkel för information om påverkan av flödet nedströms den.

Så här används produkten

 1. Zooma i kartan med zoom-knapparna till nere till höger eller genom att scrolla med musen.
 2. Klicka på grön eller röd punkt. I kartan visas vattnets väg från vald punkt till utloppet i havet med svart linje, eventuella överledningar med streckad linje.
 3. Vid klick i kartan på en punkt öppnas ett nytt fönster under kartan med en graf som visar vattnets väg men med olika parameter för statusklassning. Längst till vänster är vald punkt och längst till höger utloppet i havet. Alla punkter i kartan har även en punkt i grafen, dra musen över kartan/grafen så lyses punkten upp i kartan/grafen.
 4.  Grafen är indelad i färger avseende status: 
  Blå – Hög status
  Grön – God status
  Gul – Måttlig status
  Orange - Otillfredsställande status
  Röd – Dålig status
   
 5. Välj i grafen mellan följande parametrar:
 • Volymaavvikelse, timme
 • Volymsavvikelse, dygn
 • Flödets förändringstakt, timme
 • Flödets förändringstakt, dygn

4. Justera utseendet i grafen genom de tre reglagen.

 1. För vissa vattendrag är det att föredra att använda logaritmisk Y-axel. 
 2. Nedtonad bakgrund
 3. Visa var punkterna i kartan är visualiserade i grafen.

Ladda ner grafens diagramdata i en excelfil genom att klicka på knappen "Ladda ner diagramdata".

Ladda ner data för hela Sverige

Ovanför kartan till höger finns en länk "Ladda ner data för hela Sverige", den leder till nedladdningsidan för modelldata. Längst ned på den sidan finns resultatet för statusklassning för parametrarna: flödets förändringstakt och volymsavvikelse baserat på både dygns- och timdata samt  statusklassning av sjöar utifrån parametrarna vattenståndsvariation, vattenståndets förändringstakt och vattenståndsavvikelse baserat på dygnsdata.