Status hydrologisk regim

Här kan du se underlag för statusklassning av parametrar inom hydrologisk regim.

En röd cirkel i kartan representerar en säsongsreglering i modellen. Vi varje grön cirkel i kartan har modellvärden ersatts med mätvärdeln.

Klicka på en cirkel för information om påverkan av flödet nedströms den.

Så här används produkten

 1. Zooma i kartan med zoom-knapparna till nere till höger eller genom att scrolla med musen.
 2. Klicka på grön eller röd punkt. Vattnes väg till utloppet visas med svart linje, eventuella överledningar med sträckad linje. Ett nytt fönster öppnas under kartan med en graf som visar volymsavvikelse/förändringstakten till utloppet. Grafen är indelad i färger avseende status: 
  Blå – Hög status
  Grön – God status
  Gul – Måttlig status
  Orange - Otillfredsställande status
  Röd – Dålig status
 3. Välj i grafen mellan följande parametrar:
 • Volymaavvikelse, timme
 • Volymsavvikelse, dygn
 • Flödets förändringstakt, timme
 • Flödets förändringstakt, dygn

4. Justera reglagen i grafen för att ändra y-axeln, bakgrundsfärgen eller visa var punkterna i kartan är visualiserade i grafen.

Ladda ner data för hela Sverige

Ovanför kartan finns en länk "Ladda ner data för hela Sverige", den leder till nedladdningsidan för modelldata. Längst ned på den sidan finns resultatet för statusklassning för parametrarna: flödets förändringstakt och volymsavvikelse baserat på både dygns- och timdata samt  statusklassning av sjöar utifrån parametrarna vattenståndsvariation, vattenståndets förändringstakt och vattenståndsavvikelse baserat på dygnsdata.