Kalibrering av Kustzonsmodellen

Här följer en generell beskrivning av det arbete som utförs av SMHI när Kustzonsmodellen kalibreras.

Kustzonsmodellen är uppsatt i kopplade vattenförekomster längs hela svenska kusten. För att kunna beskriva tillståndet i dessa vattenförekomster så bra som möjligt är vattenutbyte och omblandning två viktiga faktorer. Många bassänger är hårt påverkade av utsjövatten vilket gör beskrivningen av utbytet mellan kustranden och utsjön i modellen extra viktigt. Storleken på detta utbyte kalibreras. Egenskaperna på utsjövattnet beskrivs av ett antal mätstationer som viktas ihop för att bäst beskriva tillståndet i utsjön.

Storleken på vattenutbytet mellan vattenförekomster drivs av deras täthetsskillnad och styrs av sundens tvärsnittsareor och maxdjup.

Den vertikala blandningen kan ställas in per vattenförekomst genom att öka/minska effekten från vindstressen. Dessutom kan djupvattenblandningen kalibreras vilket påverkar egenskaperna hos bottenvattnet.

Dessa justeringar av vattenutbyte och vertikal blandning görs genom jämförelser mellan modell och mätdata. Längs hela kusten används mätdata från ca 130 stationer vilka är insamlade inom den regionala miljöövervakningen.