Förklaring till flödesstatistik

De angivna vattenföringsvärdena är beräknade för att utgöra långtidsvärden vid 1900-talsklimat under nuvarande regleringsförhållanden alternativt under naturliga förhållanden.

Fet stil i kolumnerna J till AB används vid platser för vilka SMHI för närvarande lagrar vattenföringsdata.

Kursiv stil i kolumnerna N till BA används till uppgifter som avser naturliga förhållanden för vattendragavsnitt där det också finns uppgifter om vattenföringen under nuvarande förhållanden.

 
Förklaring till flödesstatistik
Kolumn A: Qstatid – unikt id för varje flödesstatistikpunkt och aktuell q-typ (se kolumn P).
Kolumn B: Flodområde Nummer – SMHI:s officiella nummer för huvudavrinningsområden multiplicerat med 1000.
Kolumn C: Vattendrag Huvudnamn (vid mynningen) - vattendragets huvudnamn som oftast är dess namn vid mynningspunkten i havet eller i överordnat vattendrag.
Kolumn D: Plats Koordinat RT90 X – x-koordinat i RT1990 för huvudmynningspunkt.
Kolumn E: Plats Koordinat RT90 Y – y-koordinat i RT1990 för huvudmynningspunkt.
Kolumn F: Bipunkt 1 Koordinat RT90 X – x-koordinat i RT1990 för vänster bimynningspunkt och vänster begränsningspunkt för kustområde.
Kolumn G: Bipunkt 1 Koordinat RT90 Y – y koordinat i RT1990 för vänster bimynningspunkt och vänster begränsningspunkt för kustområde.
Kolumn H: Bipunkt 2 Koordinat RT90 X – x-koordinat i RT1990 för höger bimynningspunkt och höger begränsningspunkt för kustområde.
Kolumn I: Bipunkt 2 Koordinat RT90 Y – y-koordinat i RT1990 för höger bimynningspunkt och höger begränsningspunkt för kustområde.
Kolumn J: Version Datum - datum för beräkningspunktens dataversion.
Kolumn K: Avrinningsområde km² - avrinningsområdets area enligt arealstatistiken i SVAR.
Kolumn L: Areakorrigering km² - Korrigering av avrinningsområdets area dels nedan bifurkationer och överledningar enligt fördelningen av medelvattenföringen och dels för tilläggsarea vid flera utlopp i de fall där arealstatistiken i SVAR inte ger vattendragets totala area.
Kolumn M: Effektiv area km² - avrinningsområdets effektiva area vid medelvattenföring erhållen som summan av områdets area enligt arealstatistiken i SVAR (kolumn K) och eventuell areakorrigering (kolumn L).
Kolumn N: Vattendrag (biflödesordning) / Plats i vattendraget – rubrik för varje vattendrag med dess huvudnamn och inom parentes biflödesordning samt för varje beräknings­punkt beskrivande namn på platsen i vattendraget och med lokalt namn på vattendraget angivet för platser i de fall där namnet inte sammanfaller med huvudnamnet.
Kolumn O: Sjöandel % - avrinningsområdets sjöandel enligt arealstatistiken i SVAR.
Kolumn P: Q-typ - Q = oreglerad eller i praktiken oreglerad vattenföring i hela vattenförings­registret; Qs = reglerad vattenföring där påverkan på MHQ och högre vattenförings­värden bedöms vara liten (< 10 %); QR = reglerad vattenföring där påverkan på högvattenföringsvärden kan vara betydande; QN = beräknad naturlig vattenföring i reglerat vattendrag; N = beräknad naturlig vattenföring där också reglerad vatten­föring angetts; Qo = medelvattenföring till havet från kustområde.
Kolumn Q: MLQ m³/s – medellågvattenföring (medelvärdet av varje års lägsta dygnsvatten­föring). Värden har endast angivits för platser där SMHI har tillgång till lämpliga vattenföringsdata för beräkningen.
Kolumn R: MQ m³/s – medelvattenföring (medelvärdet av varje års medelvattenföring).
Kolumn S: MHQ m³/s – medelhögvattenföring (medelvärdet av varje års högsta dygnsvatten­föring).
Kolumn T: MQ mm/år – medelavrinning i millimeter per år.
Kolumn U: MQ l/s*km² – medelavrinning i liter per sekund och kvadratkilometer.
Kolumn V: MLQ mm/dygn – medellågavrinning i millimeter per dygn.
Kolumn W: MQ mm/dygn – medelavrinning i millimeter per dygn.
Kolumn X: MHQ mm/dygn – medelhögavrinning i millimeter per dygn.
Kolumn Y: Vattenföringsstation Nr. – nummer på senast igångvarande vattenföringsstation som har data representerande platsen - vid beräknad naturlig vattenföring den station som under längsta perioden representerar naturliga förhållanden i vattendraget.
Kolumn Z: Vattenföringsstation Namn – namn på senast igångvarande vattenföringsstation som har data representerande platsen - vid beräknad naturlig vattenföring den station som under längsta perioden representerar naturliga förhållanden i vattendraget.
Kolumn AA: Vattenföringsserie Nr. – nummer på vattenföringsserie som representerar platsen och där data från den senast igångvarande vattenföringsstationen utgör endast en del av vattenföringsserien.
Kolumn AB: Vattenföringsserie Namn – namn på vattenföringsserie som representerar platsen och där data från den senast igångvarande vattenföringsstationen utgör endast en del av vattenföringsserien.
Kolumn AC: Dataserie start Datum - datum för vattenföringsseriens start - datum inom parentes anger att vattenföringsserien har luckor.
Kolumn AD: Dataserie slut Datum - datum för vattenföringsseriens slut - uteblivet datum anger att igångvarande station finns - datum inom parentes anger att vattenföringsserien har luckor företrädesvis i slutet av serien.