Nivåer och flöden i Vänerns och Mälarens vattensystem - Hydrologiskt underlag till Klimat- och sårbarhetsutredningen.

Typ: Rapport
Serie: RH 20
Författare: Sten Bergström, Sara-Sofia Hellström, Johan Andréasson
Publicerad:

Sammanfattning

På uppdrag av den statliga Klimat och sårbarhetsutredningen har SMHI utarbetat ett underlagsmaterial rörande översvämningsproblematiken i Mälarens och Vänerns vattensystem. Redovisning innehåller hydrologiska bakgrundsbeskrivningar och fördjupade studier för Vänern och Göta älv respektive Mälaren och Hjälmaren både vad avser problem under dagens klimat och konsekvenser av en klimatförändring. Speciellt studeras hur översvämningsriskerna förändrat genom tiden på grund av regleringar och
vattendomar samt hur riskerna kan komma att påverkas av den globala uppvärmningen.

Resultaten visar att det finns stora problem med höga vattenstånd och flöden runt Vänern, Mälaren och Hjälmaren och längs Göta älv redan under dagens klimatförhållanden. Beträffande framtidens klimat, som det beskrivs av tillgängliga klimatscenarier, så förefaller problemen förvärras runt Vänern och längs Göta älv. För Mälaren och Hjälmaren ändras inte problembilden vad avser de allra mest extrema nivåerna speciellt mycket, men höga flöden med kortare återkomsttider kan komma att bli betydligt vanligare. För Vänern och
Göta älv påvisas att problemen kan lindras genom tillämpningen av en ny tappningsstrategi inom ramen för existerande vattendom.

En mer översiktlig redovisning lämnas också för översvämningsproblem på andra håll i Sverige.