Ice accretion on ships with special emphasis on Baltic conditions

Typ: Rapport
Serie: RMK 7
Författare: Lundqvist, J.-E., and Udin, I.
Publicerad:

Sammanfattning

Sedan mitten av 1960-talet har nedisningsrapporter från fartyg som trafikerat Östersjön samlats in av SMHI. Rapporterna har bearbetats och samband mellan nedisning och vissa meteorologiska och oceanografiska parametrar har studerats. Undersökningen har omfattat handelsfartyg av typisk storlek för Östersjön.

Rapporten visar resultaten från nedisningskampanjen. Den innehåller dessutom en allmän beskrivning, vilken omfattar faktorer som orsakar nedisning, frysprocessen etc. En del tidigare arbeten har studerats och jämförelser av resultat har gjorts. Nedisningsprognoser diskuteras och den metod som nu används vid SMHI beskrivs. Slutligen ges en del kommentarer om metoder att undvika eller minska nedisning.