Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 32, 2005

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Arne Svensson, Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Närsaltshalterna i Västerhavet uppvisade för årstiden normala värden. I Arkona och Bornholmsbassängens ytvatten var fosfathalten fortfarande över den normala. Syrehalter lägre än 2 ml/l förekom, i hela egentliga Östersjön, på djup större än 80 meter. Svavelväte återfanns i bottenvattnet i Hanöbukten och Bornholmsbassängen samt i östra Gotlandsbassängen på djup från 200 meter och i västra Gotlandsbassängen från 80-90 meter. Planktonanalyser visade inga tecken på höstblomning av kiselalger. Inga ytansamlingar av cyanobakterier (blågröna alger) observerades i Östersjön och analyser visade endast på döda eller döende celler.