Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 28, 2006

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Bengt Yhlen, Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Ytvattentemperaturerna var över de normala i hela området. En blågrön algblomning pågick i Östersjön och stora ytansamlingar observerades i Arkona och Bornholmsbassängerna samt fläckvis i sydöstra Östersjön. Ytnärsalthalterna var normala för årstiden i hela det undersökta området. Syreförhållandena i Arkonabassängens bottenvatten och vid BCSIII-10 var goda. Syrgashalter mindre än 2 ml/l påträffades djupare än 70-90 meter på alla övriga stationer. Svavelväte fanns vid botten i Bornholmsdjupet, djupare än 150 meter i östra Gotlandsbassängen och från 80-90 meter i västra Gotlandsbassängen.