Algrapport nummer 6, 2008

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Kiselalger dominerade växtplanktonproverna från både inre och yttre Skagerrak. Klorofyllfl uorescensmaxima i yttre Skagerrak orsakades av kiselalger och dinofl agellatsläktet Ceratium. I Kattegatt var växtplanktonfl oran fattig och klorofyll fluorescensen således låg.