Uppdrag till SMHI som projektledare för Hack for Sweden

Regeringen beslutade 2016 att SMHI får medel, en delfinansiering av projektledarskap för myndighetssamverkan Hack for Sweden.

SMHI fick disponera 500 000 kronor under 2016 för att delfinansiera ett projektledarskap för Hack for Sweden. För 2017 får SMHI disponera 500 000 kronor.

Hur medlen har använts ska återrapporteras senast den 31 december 2017. Senast den 1 april 2017 ska SMHI, i samverkan med Riksarkivet, Vinnova och Tillväxtverket, lämna en delrapport med förslag till hur sektorsövergripande insatser baserat på bland annat vidareutnyttjande av offentliga data bäst bör organiseras i framtiden i syfte att främja öppen innovation och datadriven innovation. En slutrapport för Hack for Sweden 2017 ska lämnas senast den 1 oktober. Rapporterna ska lämnas till Regeringskansliet (Finansdepartementet).