Allmänt om omvårdnadstjänster

Det finns ofta behov av att beakta klimatanpassning inför din upphandling, konkurrensutsättning eller avrop av omvårdnadstjänster.

Beakta effekter av ett förändrat klimat

Inför upphandlingen kan en kartläggning av om riskgrupper, exempelvis riskgrupp vid värmeböljor, ingår som mottagare av de omvårdnadstjänster som ska upphandlas.

Omvårdnadstjänster som bland annat kan vara aktuella är hemtjänst, omvårdnad i hemmet, habilitering, verksamhet på dagcenter etcetera.

Det krävs utbildning för att kunna veta vilka som är riskgrupper, hur symptomen ser ut och vilka åtgärder som bör vidtas vid en värmebölja. Vid upphandlingen kan då kompetenskrav ställas, eller så kan det ingå i avtalet att den upphandlade leverantörens omvårdnadspersonal ska delta i en utbildning som tar upp risker med ett förändrat klimat, exempelvis värmeböljor.

Särskilda avtalsvillkor kan behövas för att säkerställa att brukarna, vårdtagarna eller patienterna har tillgång till dryck och ges vätska samt har möjlighet till svala utrymmen vid dagar med hög värme.

Särskilda avtalsvillkor kan behövas för att säkerställa förvaring och kylning av mediciner.

Särskilda avtalsvillkor på rutiner för hur olika effekter av ett förändrat klimat bör hanteras, till exempel värmeböljor, kan behövas till entreprenörer som utför vård och omsorg.

Gör en kartläggning över vilka aspekter av ett förändrat klimat som kan vara av betydelse för de omvårdnadstjänster som ska upphandlas.

Läs mer:
Vård och omsorg i Lathund för klimatanpassning (SMHI)

Utgå från fastställda riktlinjer

Har din organisation egna riktlinjer, för hantering av effekterna av ett förändrat klimat, som avser omvårdnadstjänster? Finns det stöd där att hämta inför upphandling? Om ja, se till att utforma upphandlingsdokumentet i enlighet med aktuella riktlinjer

Utforma uppdragsbeskrivningar

I inköpsprocessen; upphandla. Använd ovan nämnda kartläggning för att säkerställa att upphandlingen beaktar klimatanpassning. Sådant kan vara avtalsvillkor om rutiner för hur olika effekter av ett förändrat klimat bör hanteras för att minska olika fördefinierade riskgruppers hälsorisker. Det kan vara exempel på åtgärder som ska vidtas vid vissa väderhändelser och vilka roller som ska konsulteras i olika situationer med mera.

Krav på kompetens kan exempelvis röra eventuella behov av särskild kompetens avseende identifiering och minimering av risker för olika riskgrupper. Det kan även röra kompetens hos viss vårdpersonal eller sjukvårdspersonal för bedömning av individuella hälsotillstånd och behandlingar vid höga temperaturer.

Det är viktigt att i arbetet med upphandlingen ha med kompetens från vård- och sjukvårdsprofessionen så att avtalsvillkor, krav på rutiner för bedömningar, åtgärder med mera samt kompetens blir rätt.

Du kan ta ytterligare hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning för att bedöma behovet av klimatanpassning.