Dagvattenhantering

Det finns ofta behov av att beakta klimatanpassning inför din upphandling, konkurrensutsättning eller avrop som berör investeringar inom bygg- och anläggning och infrastruktur.

Behov av klimatanpassning i upphandlingen

Kraftig nederbörd kan öka behovet av åtgärder som fördröjer dagvattenflöden. I detaljplanen har kommunen möjlighet att ange bestämmelser för att anpassa bebyggelsen till ett framtida klimat.

Det finns med stor sannolikhet behov av att ta in klimatanpassning i upphandling inför tidiga skeden och inför programhandlingar, projekteringsuppdrag och totalentreprenader och det kan finnas behov av att ta in klimatanpassning i upphandling även inför utförandeentreprenader.

Beakta effekter av ett förändrat klimat

I detaljplanen har kommunen möjlighet att ange bestämmelser för att anpassa bebyggelsen till ett framtida klimat och minska risken för klimatrelaterade olyckor. Exempelvis kan det handla om bebyggelsens lokalisering på tomten, storlek på grönytor, andel hårdgjord yta, ytor för hållbar dagvattenhantering eller översvämningsskydd.

På byggnader kan detta till exempel innebära gröna tak eller andra strukturer i klimatskärmen som temporärt kan absorbera vatten. Gröna strukturer bidrar också till ökad biodiversitet. Åtgärderna kan i vissa fall vara en förutsättning för att ett markområde ska bli lämpligt att bebyggas.

Det är också viktigt att beakta tillgängligheten i ett förändrat klimat. Går det att ta sig till och från planområdet i framtiden vid skyfall eller högvatten?

Läs mer:

Utgå från fastställda scenarier och anvisningar

Har er organisation bestämt vilka scenariot för ett förändrat klimat som ska användas för bedömningar vid klimatanpassning? Sådana klimatscenarios kan användas för att fastställa vilka framtida regn- och vattenflödesintensitet och frekvenser som åtgärder ska utgå ifrån. Trafikverket använder klimatscenario RCP 4.5 regn- och vattenflödesintensitet. För havsnivåhöjning använder Trafikverket RCP 8.5.
Rapport - Regeringsuppdrag om Trafikverkets klimatanpassningsarbete (Trafikverket, pdf)

Om er organisation har bestämt vilka klimatscenarios som ska användas , se till att utforma upphandlingsdokumentet i enlighet med anvisningarna eller så att valda klimatscenarios beaktas.

Har din organisation fastställda tekniska anvisningar för byggande och renovering eller drift- och skötselinstruktioner för fastigheter? Är de klimatanpassade avseende dagvattenhantering? Finns bestämmelser som tar höjd för klimatanpassning i de detaljplaner som berörs?

Om ja, se till att utforma upphandlingsdokumentet i enlighet med anvisningarna och eventuella bestämmelser i aktuell detaljplan, läs också mer i stycket nedan.

Utforma uppdragsbeskrivningar

I inköpsprocessen; upphandla. Utforma uppdragsbeskrivningar till konsulter så att planläggning eller utredningar av dagvattensituationen också beaktar anpassningar till ett förändrat klimat. För totalentreprenader bör uppdrag ges till entreprenören att beakta anpassningar till ett förändrat klimat dagvattensystem eller omhändertagande utformas.

Du kan ta ytterligare hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning för att bedöma behovet av klimatanpassning.