Övriga konsulttjänster

Konsulttjänster tillhandahåller kompetens eller resurser som den upphandlande organisationen själv inte har eller kan ha behov av att komplettera sig med tillfälligt. Det kan finnas behov av att beakta klimatanpassning inför din upphandling, konkurrensutsättning eller avrop som berör olika typer av konsulttjänster.

Behov av klimatanpassning i upphandlingen

Med övriga konsulttjänster avser vi tjänster som bör ha en övervägande intellektuell karaktär, exempelvis konsulter inom handledning och coachning, juridik, ekonomi (för finansiell rådgivning, se Finansiell rådgivning, investeringar och kapitalförvaltning) organisation och ledning och andra utredande tjänster med mera och som inte kan placeras inom avsnitt:

Konsultinsatser kan röra sig om olika inventeringar, undersökningar, analyser och utredningar med mera. Konsulttjänster kan också handla om resurser eller kompetens för stöd vid handläggning av ärenden av olika slag och /eller stöd för ordinarie verksamhet.

I sina uppdrag kan konsulterna eventuellt behöva beakta effekterna av ett förändrat klimat så att din organisation kan klara att ta höjd för effekter av ett förändrat klimat.

Kartlägg inför din upphandling

För att undersöka om effekterna av ett förändrat klimat kan behöva beaktas i er upphandling av konsulttjänster så kan följande kartläggning göras.

Statliga myndigheter kan också få hjälp eller stöd från Kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.
Kunskapscentrum för klimatanpassning (SMHI)

 • om och hur den bransch, sektor eller det ämnesområde – som påverkas av ett förändrat klimat – berör det arbete/projekt eller den aktivitet din organisation ska göra.
 • om resultatet av arbetet/projektet eller den aktiviteten gör att organisationen, verksamheten eller de anställda blir bättre eller sämre att hantera ett förändrat klimat, om klimatanpassning beaktas när konsulten genomför sitt uppdrag. Eller spelar det ingen roll.

Inom vilken bransch, sektor eller vilket ämnesområde rör sig det arbete/projekt eller den aktivitet som konsulterna ska hjälpa er med? Kartlägg om och hur den bransch, sektor eller det ämnesområde som berörs påverkas av ett förändrat klimat genom att undersöka följande guider:

Ta hjälp av denna vägledning för att identifiera hur utredningsarbete som berör olika områden också kan beröras av behov av att beakta ett förändrat klimat. Gå till sidan ”inköpskategorier” i menyn ovan och se vilken inköpskategori som passar in på det område som ska utredas. Under de olika inköpskategorierna finns mer information som kan hjälpa dig att se om det finns behov att beakta klimatanpassning inom det utredningsarbetet som konsulten ska genomföra inom uppdraget som upphandlas. Återvänd därefter hit och fortsätt din kartläggning.

Vad är resultatet av kartläggningen ovan? Ta hjälp av frågorna nedan för att bedöma behovet av klimatanpassning i din upphandling.

 • Berör den bransch, sektor eller det ämnesområde – som påverkas av ett förändrat klimat – det arbete/projekt eller den aktivitet din organisation ska göra?
  Ja: Fortsätt till nedanstående fråga
  Nej: Fortsätt till nedanstående fråga
 • Om klimatanpassning beaktas när konsulten genomför sitt uppdrag; gör då resultatet av arbetet/projektet eller den aktiviteten att organisationen, verksamheten eller de anställda blir bättre att hantera ett förändrat klimat, eller spelar det ingen roll? 
  Spelar det ingen roll: Klimatanpassning är sannolikt inte aktuellt för denna upphandling. Då finns sannolikt inte behov att ställa krav på konsulten att effekter av ett förändrat klimat ska beaktas. Här tar beslutsträdet slut. Vi hoppas att det har varit till hjälp.
  Det blir bättre: Klimatanpassning bör beaktas för denna upphandling, se nedan.

Utforma uppdragsbeskrivningar (I inköpsprocessen; upphandla)

Utforma uppdragsbeskrivningar så att dessa beaktar klimatanpassningsaspekter så som respektive inköpskategori rekommenderar och utifrån slutsatserna av din genomförda kartläggning (se ovan). Utifrån slutsatserna av din genomförda kartläggning bör du också kunna se vilka underlag eller typer av underlag som konsulterna behöver inhämta information från och ta in i arbetet när de ska producera ett material till myndigheten. Utforma därför uppdragsbeskrivningar så att konsulterna inhämtar rätt underlag för arbetet.

Behövs särskild komptenens för klimatanpassningsaspekterna? Säkerställ att rätt kompetens efterfrågas.

Du kan ta ytterligare hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning för att bedöma behovet av klimatanpassning.