Drivmedel och bränslen

Kategorin innehåller drivmedel och bränslen som bensin, diesel och fordonsgas. Drivmedel och bränslen transporteras till och inom Sverige till sjöss och på väg och järnväg.

Extremväder kan ge störningar i hela försörjningskedjan. Det kan röra sig om störningar i tillgången till råvaror, till händelser som medför produktionsstörningar vid tillverkningen, störningar på transporter eller lager. Sådana störningar kan ge större eller mindre konsekvenser för samhället. För samhällsviktig verksamhet, kan tillgången drivmedel vara viktig för att kunna upprätthålla samhällets funktionalitet. För annan verksamhet kan tillgången ha större eller mindre konsekvenser. Man bör i förarbetet till upphandlingen identifiera eventuella risker för försörjningsstörningar, bland annat utifrån ett förändrat klimat. Görs upphandlingen inom vad som kan anses vara samhällsviktig verksamhet eller kan störningar i försörjningen få andra konsekvenser?

Läs mer:
Transport (Klimatanpassning.se)
Regeringsuppdrag om Trafikverkets klimatanpassningsarbete (Trafikverket, pdf)
Hitta hållbarhetskriterier (Upphandlingsmyndigheten)

Utforma upphandlingsunderlag

I inköpsprocessen; upphandla

 1. Berörs drivmedelsförsörjningen av aspekter om krisberedskap?
  Ja: Se Upphandlingsmyndighetens webbstöd Krisberedskapsaspekter i offentliga kontrakt (Upphandlingsmyndigheten). Gå därefter till Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning.
  Nej: Fortsätt till fråga 2 nedan.
 2. Kan brist på drivmedel få andra konsekvenser för verksamheten?
  Ja: Undersök vilka risker som finns och bestäm hur de ska hanteras inom er organisation, i upphandlingen och av de upphandlade leverantörerna. Du kan ta hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning.
  Nej: Fortsätt till fråga 3 nedan.
 3. Medför eventuella störningarna  större konsekvenser för verksamheten?
  Störningarna medför inga större konsekvenser: Då behövs sannolikt inga särskilda hänsyn tas till klimatanpassning.
  Störningarna medför större konsekvenser: Undersök vilka risker som finns och bestäm hur de ska hanteras inom er organisation, i upphandlingen och av de upphandlade leverantörerna.

Du kan ta hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning.