Tunnlar, broar och vägtrummor

Det finns ofta behov av att beakta klimatanpassning inför din upphandling, konkurrensutsättning eller avrop som berör investeringar inom bygg- och anläggning och infrastruktur.

Behov av klimatanpassning i upphandlingen

Väg och anläggningskonstruktioner kan behöva dimensioneras och anpassas efter nya översvämningsrisker och omfattningen av utrymningsåtgärder i tunnlar kan öka.

Beakta effekter av ett förändrat klimat

Effekter av ett förändrat klimat kan leda till behov av förbättrad avvattning och förändrat behov av vinterväghållning. Gator och vägar kan behöva förläggas på en högre höjd över omgivningen för att parera översvämningsrisker. När övervägningar om och vilka klimatanpassningsåtgärder som bör genomföras så bör också följdeffekter av sådana åtgärder vägas in.

Följdeffekter av större eller fler tryckbankar kan exempelvis bli ökad bullerspridning, ökat behov av mer fyllnadsmassor och grundförstärkningsåtgärder och ökade kostnader.

Trummor för att leda mindre vattendrag under gator och vägar kan behöva öka i dimensioner för att hantera ökade flöden. Större dimensioner kan vara positivt för spridning av amfibier och mindre däggdjur och kan behövas för att undvika vandringshinder och bör övervägas också av den anledningen.

Läs mer:

Utgå från fastställda scenarier och anvisningar

Har er organisation bestämt vilka klimatscenarier ska användas för bedömningar vid klimatanpassning? Läs mer om det i det inledande stycket ovan. Om er organisation har bestämt vilka klimatscenarier som ska användas, se till att utforma upphandlingsdokumentet i enlighet med anvisningarna eller så att valda klimatscenarios beaktas.

Utforma uppdragsbeskrivningar

I inköpsprocessen; upphandla. Utforma uppdragsbeskrivningar till konsulter så att program, planering, utredningar och projektering också beaktar anpassningar till ett förändrat klimat. I totalentreprenader är anpassningar till ett förändrat klimat möjligt att arbeta med i utredningar för projekteringen och i projektering. Beställaren bör dock undersöka vilka anpassningar till ett förändrat klimat som kvarstår och som totalentreprenören kan ha möjlighet att beakta.

Du kan ta ytterligare hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning för att bedöma behovet av klimatanpassning.