Inköpskategorier

Vägledning för att beakta hur ett förändrat klimat kan beröra olika inköpskategorier. Detta är steg 8 i beslutsträdet för klimatanpassade upphandlingar. Härifrån kan du gå direkt till den inköpskategori som berör din upphandling, din konkurrensutsättning eller ditt avrop. Klicka på kategorierna i tabellen nedan.

Tabell 2: Inköpskategorier
Övergripande kategori  Underkategorier  
Arkitekter och tekniska konsulter  Utredande tjänster vid fysisk planering
Natur- och miljökonsulter 
Landskapsarkitekter och gestaltning av utomhusmiljö 
Arkitekter 
Andra tekniska konsulter
Bygg- och anläggning och infrastruktur     Husbyggnadsprojekt, nybyggnad samt vid renovering, ombyggnad och tillbyggnad:
 Inomhusklimat
 Placering, utformning, material och färgval
 Fuktproblem och fuktsäkerhet
 El- och driftsäkerhet
Dagvattenhantering
 Beräkning av byggnadens energianvändning

Vägar/gator och anläggningar eller annan infrastruktur:
 Vägar/gator och anläggningar
 Dagvattenhantering
 Tunnlar, broar och vägtrummor
 Vatten- och avloppssystem
Drift av fastigheter (byggnader)  Äldre byggnader och kulturmiljöer
 Drift och underhåll av tekniska- och energisystem
 Inspektioner och underhåll av yttre klimatskärm
 Underhåll av utemiljöer
 Städtjänster
 Facility management
Skötsel och anläggning av parker och andra grönområden   Parker och grönområden
 Natur- och kulturmiljöer
 Skogsskötsel och skogsbruksplaner  
Tjänster inom omvårdnad  Allmänt om omvårdnadstjänster

Driftentreprenader för kort- och långtidsboenden:
 Omvårdnad
 Förbands- och apoteksvaror
 Livsmedel och måltider
 Städning
 Persontransporter
 Drift eller service av fastighet
 Dagverksamhet
Larm och säkerhetstjänster   Larm
 Säkerhetstjänster och bevakning
 Trygghetslarm   
Räddningstjänst     Ambulanstjänster och sjukresor
 Callcenters och Larmcentraler
Finansiella tjänster  Finansiell rådgivning, investeringar och kapitalförvaltning
 Försäkringsmäklare
 Försäkringar
Konsulttjänster  Vissa utredande tjänster (Utredande tjänster inför produktion av stöd eller myndighetsråd eller annan information.)
 Informations och kommunikationstjänster

Upphandlingskonsulter och andra tjänster inom inköp och avrop:
 Konsulter och tjänster
 (vid) Stor frihetsgrad att utforma uppdragsbeskrivning
 (vid) Begräsningar för uppdragsbeskrivningen
 Övriga konsulttjänster 
Livsmedel och livsmedelstjänster   Svensk livsmedelsproduktion 
 Livsmedelsimport och transport
 Catering, måltidsleveranser och drift av kök 
Utrustning och material  Förbrukningsmaterial
 Kläder och textilier
 Möbler och andra inventarier
 Bygg-, anläggnings- och fastighetsmaterial 
 Vitvaror och storköksutrustning
 Kontorsmaskiner och liknande utrustning
Sjukvården och vårdens förbrukningsmaterial  Läkemedel
 Material och utrustning
IT-, elektronik och telekommunikation  Hårdvara
 Drift och tjänster inom IT- och telekommunikation
 IT-konsulter
Fordon, arbetsmaskiner och drivmedel   Drivmedel och bränslen
 Fordon och arbetsmaskiner 
Gods och varutransporter  Gods och varutransporter
Persontrafiktjänster, kollektivtrafik, taxi, skolskjutsar och färdtjänst  Färdtjänst och andra särskilda persontransporter
 Resetjänster och övriga persontransporter