Fuktproblem och fuktsäkerhet

Det finns ofta behov av att beakta klimatanpassning inför din upphandling, konkurrensutsättning eller avrop som berör investeringar inom bygg- och anläggning och infrastruktur.

Vid husbyggnadsprojekt finns behov av klimatanpassningsåtgärder. Det finns med stor sannolikhet behov av att ta in klimatanpassning i upphandling inför tidiga skeden och inför programhandlingar, projekteringsuppdrag och totalentreprenader och det kan finnas behov av att ta in klimatanpassning i upphandling även inför utförandeentreprenader.

Behov av klimatanpassning i upphandlingen

Fuktproblematiken i byggnader påverkas av ett förändrat klimat. Med fuktproblem menar vi här fukt som kan orsaka fuktskador på byggnaden och byggmaterial. Fuktbelastningen kan vara i form av ökade mängder och/eller fler dagar med nederbörd, ökade skyfall med risk för intryckning av fukt, risk för vattensjukare marker, risker för översvämningar både från vattendrag och dagvatten som inte hinner rinna undan vid skyfall.

Beakta effekter av ett förändrat klimat

Olika byggnadsmaterial, byggnadstyper och tekniska lösningar har olika risker avseende fukt. Fuktsäkerhet vid tidiga skeden (mark- och vattenförutsättningar, placering på fastigheten, dagvattenomhändertagande med mera) och i projekteringen är viktigt. Hantering av byggmaterial och väderskydd av byggmaterial och byggnader under uppförande eller ombyggnad är också viktigt för att minska riskerna att fuktskador byggs in.

Läs mer om fukt och klimatförändringar samt fuktsäkerhet: 

Utgå från fastställda anvisningar

Har din organisation fastställda tekniska anvisningar för byggande och renovering eller drift- och skötselinstruktioner för fastigheter? Är de klimatanpassade avseende fuktsäkerheten? Om ja, se till att utforma upphandlingsdokumentet i enlighet med anvisningarna, läs också mer nedan. Se på Upphandlingsmyndigheten har upphandlingskrav för fuktsäkerhet (se nedan), de kan utgöra en grund för att uppdatera anvisningar avseende fuktsäkerhet.

Utforma upphandlingskrav

I inköpsprocessen; upphandla. Upphandlingsmyndigheten har upphandlingskrav för fuktsäkerhet som ansluter till ByggaF. De kan också användas som stöd när du utformar din upphandling av konsulter. Kraven på fuktsäkerhet finns för olika byggnadstyper. Hitta och läs mer om kriterierna på Upphandlingsmyndighetens webb​​​​​​​. Genom att filtrera kraven på ”kategorin” fuktsäkerhet kan du hitta kraven om inneklimat och andra ämneskategorier.
Hitta hållbarhetskriterier (Upphandlingsmyndigheten)

Du kan ta ytterligare hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter​​​​​​​ i denna vägledning för att bedöma behovet av klimatanpassning.