Finansiell rådgivning, investeringar och kapitalförvaltning

Det kan finnas behov av att beakta klimatanpassning inför din upphandling, konkurrensutsättning eller avrop som berör olika typer av finansiella tjänster, till exempel försäkringar, pensioner och andra investeringar. Oavsett om det råder undantag från att tillämpa LOU eller ej, så bör det göras en analys av behovet av klimatanpassning.

Behov av klimatanpassning i upphandlingen

Inför upphandling av finansiell rådgivning, kapitalförvaltning för bland annat pensioner, samt andra finansiella tjänster behöver man ta hänsyn till klimatanpassning. Dessa tjänster är viktiga delar i klimatomställningen, både vad gäller arbetet för att minska utsläppen och investeringar i åtgärder för klimatanpassning. Utöver de möjligheter man som investerare har att driva en hållbar samhällsutveckling handlar det även om att hantera finansiella risker.

Det finns till exempel betydande risker att investeringen påverkas negativt av effekterna av de klimatförändringar som vi redan ser. Placeringar i verksamheter, infrastruktur eller bebyggelse i områden som riskerar att drabbas av exempelvis översvämningar, bränder eller andra effekter av extremväder, riskerar också att förlora värde.

EU-taxonomin är ett verktyg för investerare för att bedöma hur hållbart ett företag är. Ett av de områden som bedöms är om företaget arbetar med eller tar hänsyn till klimatanpassning i sina affärer.
En taxonomi för hållbara investeringar (Regeringskansliet) 

Läs mer:

Utforma upphandlingsunderlag

I inköpsprocessen; upphandla. Genom att välja en rådgivare och förvaltare som tar hänsyn till dessa frågor kan man både minska den finansiella risken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Kunskap om och erfarenhet av att arbeta med klimatanpassningsfrågor kopplat till investeringar och finansiella tjänster kan vara betydelsefulla. I upphandlingsdokumentet kan beskrivas att dessa frågor ska vara centrala i tjänsten.

Du kan ta ytterligare hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning för att bedöma behovet av klimatanpassning.