Äldre byggnader och kulturmiljöer

Beakta effekter av ett förändrat klimat

Äldre bebyggelse är byggd av de material som funnits tillgängliga och utformade utifrån det klimat som rådde när byggnaden uppfördes. När klimatet förändras så ändras också hur dessa byggnader och miljöer påverkas av klimatrelaterade faktorer. Framför allt är det ökad fuktighet i byggnadsmaterialet som orsakas av ökad nederbörd och ökad luftfuktighet. Den typ av skador som kan förväntas är kanske inte annorlunda mot tidigare. Däremot bildar ett förändrat klimat ofta gynnsammare förutsättningar för mögel och rötsvamp, liksom risken för ökad förekomst av skadedjur. Förvaltning och underhåll behöver därför anpassas till dessa förutsättningar. Det gäller därför även upphandling av insatser, förvaltning och underhåll av äldre byggnader och kulturmiljöer.

Läs mer:

Utgå från fastställda anvisningar

Har din organisation fastställda anvisningar för förvaltning och underhåll av äldre byggnader och kulturmiljöer? Är anvisningarna uppdaterade så att de skyddar de äldre byggnaderna och kulturmiljöerna mot de ökade risker som ett förändrat klimat för med sig?

Utforma uppdragsbeskrivningar

Inköpsprocessen, upphandla: Har ni inte tid, kompetens eller på grund av andra orsaker inte möjlighet att själv uppdatera era anvisningar för förvaltning och underhåll kan sådan tjänst upphandlas. Var tydlig med syftet och målet med uppdraget och ge förslag på vilka råd (se länkarna ovan) som uppdraget ska beakta. Vid upphandling av insatser, förvaltning och underhåll bör uppdaterade och klimatanpassade anvisningar bifogas upphandlingsdokumenten och det bör tydliggöras i uppdragsbeskrivningen att det är viktigt att beakta och genomföra åtgärder som skyddar mot riskerna med ett förändrat klimat.

Du kan ta ytterligare hjälp av avsnitt Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning för att bedöma behovet av klimatanpassning.