Natur- och miljökonsulter

Det finns ofta behov av att beakta klimatanpassning inför din upphandling, konkurrensutsättning eller avrop av arkitekter och andra miljö- eller tekniska konsulter inom samhällsplanering och fastighet-, bygg- och anläggningsområdena.

Behov av klimatanpassning i upphandlingen

Det kan finnas behov av att ta in klimatanpassning i upphandling av utredande tjänster för natur- och miljökonsulter.

Beakta effekter av ett förändrat klimat

Ett förändrat klimat kan behöva beaktas i sådana utredande tjänster utifrån att förändringar i klimatet leder till bland annat förändringar av växtsäsonger och ändrade nederbördsmönster. Olika växt- och djurarter kan få ett förändrat naturligt habitat, vilket kan leda till migration (förflyttning) för att hitta nya miljöer som uppfyller deras behov av skydd och föda. Utan den möjligheten kan överlevnaden hotas. För att underlätta migration behövs sammanhängande spridningsområden utan barriärer i form av vägar, broar och andra hårdgjorda ytor. Utredningar kan därför ofta inte begränsas till nuvarande klimat och förutsättningar utan behöver beakta vad som händer med habitaten i ett förändrat klimat och hur spridningsmöjligheterna påverkas.

Läs mer om naturmiljö:

Verktyg för analyser hittar du via Naturmiljö och ekosystem (Klimatanpassning.se)

Utgå från fastställda program

Har din organisation fastställt ett program för bevarande av naturvärden och naturmiljöer? Tar det upp aspekter av ett förändrat klimat och finns det stöd att hämta där inför upphandling av konsulter? Nämner programmen saker som är bra att tänka på finns det stöd att hämta där inför upphandling av konsulter eller finns det annat i programmen som kan användas som stöd inför er upphandling av konsulter? Om ja, se till att utforma upphandlingsdokumentet i enlighet med detta program, läs också mer i stycket nedan.

Utforma uppdragsbeskrivningar

I inköpsprocessen; upphandla. Utforma uppdragsbeskrivningar så att dessa beaktar klimatanpassningsaspekter, till exempelvad som händer med habitaten i ett förändrat klimat och vilka möjligheter till spridning och migration som finns, eller som behöver säkras eller skapas. Tydliggör i uppdragsbeskrivningen att arbetet med klimatanpassning är en central del i uppdraget.

Säkerställ kunskap

Ställ krav på att de som genomför uppdraget har relevant kunskap och erfarenhet, till exempel om naturvärdesinventering, system- och populationsekologi, ekosystemtjänster, naturvård och regelverk för artskydd.  

Du kan ta ytterligare hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning för att bedöma behovet av klimatanpassning.