Dagvattenhantering

Det finns ofta behov av att beakta klimatanpassning inför din upphandling, konkurrensutsättning eller avrop som berör investeringar inom bygg- och anläggning och infrastruktur.

Behov av klimatanpassning i upphandlingen

Ökad nederbörd kan öka behovet av klimatanpassningsåtgärder i stadsmiljön.

Beakta effekter av ett förändrat klimat

Klimatanpassningsåtgärder kan handla om att använda armerade grönytor istället för hårdgjorda ytor, backventiler i dagvattenavledning, förstärkningar, dagvattenmagasin, att skapa sänkor i stadsmiljöer som kan fungera som fördröjningsmagasin, möjligheter till omledning av flöden eller lösningar som kombineras med grönytor eller vattenstråk.

Läs mer: 

Utgå från fastställda scenarier och anvisningar

Har er organisation bestämt vilka klimatscenarier ska användas för bedömningar vid klimatanpassning? Läs mer om det i det inledande stycket ovan. Om er organisation har bestämt vilka klimatscenarier som ska användas, se till att utforma upphandlingsdokumentet i enlighet med anvisningarna eller så att valda klimatscenarios beaktas.
 

Utforma uppdragsbeskrivningar

I inköpsprocessen; upphandla. Utforma uppdragsbeskrivningar till konsulter så att planering och utredningar av dagvattenhantering också beaktar anpassningar till ett förändrat klimat. Totalentreprenader tar vid när den övergripande planeringen i stort är fastställd men planering och projektering inom projektet är möjligt och andra aspekter går att arbeta med. Beställaren bör dock undersöka vilka anpassningar till ett förändrat klimat som kvarstår och som totalentreprenören kan ha möjlighet att beakta.

Du kan ta ytterligare hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter​​​​​​​ i denna vägledning för att bedöma behovet av klimatanpassning.