Vitvaror och storköksutrustning

Behov av klimatanpassning i upphandlingen

Med vitvaror och storköksutrustning avser vi här främst kylskåp och frysar, kyl- och frysutrymmen.

Det kan finnas behov av att ställa krav som beaktar risker med klimatförändringar. Exempel på sådana risker kan vara att kylutrymmen inte klarar att hålla rätt temperatur (eller att det innebär mycket högre elanvändning) under en längre tid med höga utomhustemperaturer. Kylutrymmen kan behöva inventeras för att identifiera behov av förbättrad isolering, exempelvis kylutrymmets golv och tak.

Beakta effekter av ett förändrat klimat

Klimatförändringarna med fler och starkare extremväderhändelser kan ge störningar i hela försörjningskedjan, till exempel i tillgång till råvaror, händelser som medför produktionsstörningar vid tillverkningen eller störningar på transporter eller lager. Sådana störningar kan ge större eller mindre konsekvenser för samhället. För samhällsviktig verksamhet, kan tillgången till vissa vitvaror vara viktig för att kunna upprätthålla samhällets funktionalitet. Vid perioder med höga temperaturer kan säker tillgång till utrustning för kylmöjligheter för livsmedel och mediciner vara viktiga även för kommunal verksamhet. Vid perioder med höga temperaturer kan säker tillgång till verktyg och reservdelar som behövs för reparationer bli viktiga.

Utforma upphandlingsunderlag

I inköpsprocessen; upphandla

 1. Berörs vitvarorna och storköksutrustningen av aspekter om krisberedskap?
  Ja: Se Upphandlingsmyndighetens webbstöd Krisberedskapsaspekter i offentliga kontrakt (Upphandlingsmyndigheten)Gå därefter till Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning.
  Nej: Fortsätt till fråga 2 nedan. 
 2. Kan störningar i tillgången få andra konsekvenser för boende eller brukarna som tillhör riskgrupper för höga temperaturer, eller störning av verksamheter i fastigheterna?
  Ja: Undersök vilka risker som finns och bestäm hur de ska hanteras inom er organisation, i upphandlingen och av de upphandlade leverantörerna. Du kan ta hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning. 
  Nej: Fortsätt till fråga 3 nedan.
 3. Innebär eventuella störningar några större konsekvenser för verksamheten?
  Störningarna innebär inga större konsekvenser: Då behövs inga särskilda hänsyn tas till klimatanpassning. 
  Störningarna innebär större konsekvenser: Undersök vilka risker som finns och bestäm hur de ska hanteras inom er organisation, i upphandlingen och av de upphandlade leverantörerna. Du kan ta hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning.