Läsanvisning

Vägledningen är tänkt att läsas som en bestämningsnyckel eller som ett flödesschema. Bara de delar som är aktuella för din upphandling behöver läsas. 

Så här använder du vägledningen

Vägledningen är avsedd att användas som en bestämningsnyckel, eller som ett flödesschema.

Du börjar med steg 1 i Beslutsträdet och kan sluta följa stegen om klimatanpassning inte visar sig vara aktuellt. I steg 8 läser du bara de delar som är aktuella för din upphandling. När du går igenom de olika stegen i Beslutsträdet kommer du vid flera tillfällen gå vidare till samma steg oavsett vilket svarsalternativ du väljer. Det är avsiktligt, och beror på att vissa steg inte är vägval i processen, utan hållpunkter som behöver hanteras för att skaffa tillräcklig information. Förutom själva svarsalternativen innehåller de olika stegen ibland information om vad steget innebär, och länkar till mer information.

Om du genom vägledningen finner att klimatanpassning är aktuellt kan vägledningen även ge visst stöd i det fortsatta upphandlingsarbetet. Det sker delvis genom texterna i vägledningen om de olika inköpskategorierna samt genom de avslutande stegen 9 Hantera klimateffekter och 10 Riskhantering

Omfattning och användningsområde 

Vägledningen omfattar både upphandling och avrop/förnyad konkurrensutsättning från befintliga ramavtal. När det i vägledningen står upphandling avses ofta även avrop eller förnyad konkurrensutsättning från ramavtal. När det finns ett ramavtal så måste du ta hänsyn till vilket utrymme som finns att själv specificera uppdragsbeskrivningar, krav och villkor, respektive vad som redan är fastställt i ramavtalet. 
 
Ett strategiskt inköpsarbete ger bättre förutsättningar för ett systematiskt arbete med klimatanpassning inom ramen för offentlig upphandling. Vägledningen beskriver endast mycket kort om strategiskt inköpsarbete  eftersom det övergripande strategiska inköpsarbetet inte ligger inom ramen för denna vägledning. Vägledningens fokus är istället att ge ett operativt stöd inför din upphandling, ditt avrop eller förnyad konkurrensutsättning. 

Använd vägledningen som del av behovsanalysen inför din upphandling, ditt avrop eller förnyad konkurrensutsättning. Syftet är att hjälpa dig att bedöma om det finns behov av att beakta klimatanpassning eller inte. 

Vägledningen som rapport?

Vägledning för klimatanpassade upphandlingar är webbaserad och finns inte som rapport.

Målgrupp

Vägledningen är avsedd att kunna användas av såväl upphandlare som kravställare och projektledande funktioner, men den utgår från att användaren är någorlunda insatt i inköpsprocess och vanliga facktermer kopplade till offentlig upphandling. Information och stöd om offentlig upphandling hittar du på Upphandlingsmyndighetens webbplats. 
 
Vägledningen är avsedd för offentliga verksamheter men visst stöd eller inspiration kan även andra aktörer hämta från vägledningen för sin inköpsverksamhet.
 
Termer och begrepp om klimatanpassning förekommer och förklaringar av dessa finns på klimatanpassning.se 
Ordlista (Klimatanpassning.se)