Bakgrund

På uppdrag av regeringen genomförde SMHI och Upphandlingsenheten 2017 en förstudie om möjligheterna till systematiskt arbete med klimatanpassning inom ramen för offentlig upphandling. Förstudien identifierade stöd och åtgärder som kan behövas för att olika aktörer skulle kunna arbeta mer systematiskt med klimatanpassning inom ramen för offentlig upphandling. Uppdraget rapporterades till regeringen i november 2017. Några av förslagen som formulerades i förstudien har genomförts, bland annat fortsatte arbetet med klimatanpassning inom ramen för offentlig upphandling.  

2019 påbörjade SMHI med Upphandlingsmyndighetens stöd arbetet med en vägledning till hur klimatanpassning kan beaktas i det övergripande inköpsarbetet och i upphandlingar, resultatet av det arbetet sammanfattas under fliken Strategiskt inköpsarbetet i denna vägledning.

2021 och 2022 gav regeringen SMHI i uppdrag att tillsammans med Upphandlingsmyndigheten fortsätta stödja myndigheter att ta hänsyn till klimatanpassning i upphandlingar. Resultatet är denna vägledning om hur offentliga upphandlande organisationer kan beakta effekter och risker med ett förändrat klimat, i sitt arbete med upphandlingar, andra konkurrensutsättning och avrop. Vägledningen är utformad så att alla offentliga organisationer ska kunna använda den som stöd.