Drift eller service av fastighet

Det finns ofta behov av att beakta klimatanpassning inför din upphandling, konkurrensutsättning eller avrop av omvårdnadstjänster.

Fastighetsservice vid driftentreprenad

Med driftentreprenader menar vi att uppdraget till leverantören inbegriper att driva större delen av den eller de platser där vårdtagare/brukarna/patienterna bor. Att driva boendet kan då omfatta omvårdnaden i sig och förbands- och apoteksvaror, livsmedel och måltider, inkludera städning, ombesörja transporter och eventuellt drift eller service av fastighet där boendet är inrymt. De flesta av dessa aspekter påverkas av effekterna av ett förändrat klimat.

Området styrs också av lagar och föreskrifter som måste följas och dessa kan påverka vad som kan behöva beaktas vid upphandling. Beroende av vilka av ovan nämnda aspekter som driftentreprenaden omfattar så kommer upphandlingen att behöva beakta ett förändrat klimat.

Beakta effekter av ett förändrat klimat

Vid drift eller service av de fastigheter där boenden och verksamheter är inrymda, måste effekter av ett förändrat klimat beaktas. Att inneklimatet ska hålla en viss kvalitet kan då behöva lyftas i upphandlingen. Yttre solskydd, luftkonditionering, grönska i allmänna utrymmen och på gårdar och liknande kan behöva lyftas som aspekter som måste tas med i upphandlingen. Med risken för att allt fler dagar når högre temperaturer under längre tid under sommarhalvåret så ökar svårigheter till kylning och svårigheter att hålla rimliga drifttemperaturer i teknik- och maskinrum som är ofördelaktigt placerade.

Övertemperaturer och även fuktproblem kan påverka driftsäkerheten hos olika tekniska system i byggnaden, exempelvis ventilationssystem, el och hissar och andra system. Även vård- och trygghetslarm kan potentiellt påverkas. Ventilation med luftintag som är placerade ofördelaktigt kan leda till att oönskat uppvärmd luft tas in.

Läs mer om klimatanpassning av fastigheter i avsnitten:

Utforma upphandlingsunderlag

I inköpsprocessen; upphandla. Dokument med klimatanpassade mål och kravställda kvalitetsnivåer för inneklimatet och el- och driftsäkerhet i fastigheten, eller liknande dokument kan upprättas som underlag avseende drift eller service av fastighet, och bifogas till upphandlingsdokumentet.

Du kan ta ytterligare hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning för att bedöma behovet av klimatanpassning.