Underhåll av utemiljöer

Beakta effekter av ett förändrat klimat

Planering behöver tillse kontroll av brunnar och att vegetation inte tränger ned i VA-system liksom kontroll att dagvatten inte leds in mot husgrundsdränering samt att avrinning sker åt rätt håll. Ökad omfattning av saltning och avisning kan behövas.

Utgå från fastställda anvisningar

Har er organisation fastställda anvisningar för underhåll av utemiljöer? Är anvisningarna uppdaterade så att de beaktar de ökade risker som ett förändrat klimat för med sig? Om de är det så se till att utforma upphandlingsdokumentet i enlighet med anvisningarna.

Läs mer i avsnitten:

Utforma uppdragsbeskrivningar

Inköpsprocessen, upphandla: Du kan ta ytterligare hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning för att bedöma behovet av klimatanpassning.