Livsmedelsimport och -transport

Beakta effekter av ett förändrat klimat

För importerade livsmedel gäller också att det är viktigt att ta hänsyn till klimatanpassning, då klimatförändringarna påverkar jordbruk och annan matproduktion över hela världen. Vissa råvaror kan det bli brist på när förutsättningarna för att odla dessa förändras, till exempel kaffe. Högre temperaturer, ändrade nederbördsmönster och högre frekvens av extremväder ger påfrestningar på hela livsmedelskedjan, från råvaruproduktion till förädling och vidare till transport och distribution. Högre temperaturer och värmeböljor gör det svårare att hålla varor kylda i alla led, kylkedjor bryts. Det kan leda till problem i produktion, lagerhållning och distributionsled. Skyfall, översvämningar och stormar kan ge skador på infrastruktur, vilket i sin tur kan ge problem med såväl produktion som transport.

Livsmedelsverket och Jordbruksverket har mer information om hur lantbrukare och livsmedelsproducenter kan anpassa verksamheten efter ett förändrat klimat.
Livsmedelsverkets webbplats
Jordbruket och klimatet (Jordbruksverket)

Upphandlingsmyndigheten har hållbarhetskriterier som kan ställas vid upphandling av livsmedel.
Hitta hållbarhetskriterier (Upphandlingsmyndigheten)

Utforma upphandlingsunderlag

I inköpsprocessen; upphandla.  Sverige är inte självförsörjande på livsmedel och vid kris är därför sårbarheten stor. Att beakta hur sårbar leveranskedjorna är eller beakta vilka produkter som kan lagerhållas för att säkra tillgång på livsmedel även vid kris kan bli allt viktigare.

Man kan även ta hänsyn till klimatanpassning genom att:

  • Välja mer robusta livsmedel och sorter med lägre risk att drabbas negativt av exempelvis höga temperaturer, torka och skyfall.
  • Välja livsmedel som odlas och produceras på ett sätt som inte minskar ekosystemets hälsa (resiliens) genom till exempel utarmning av jordar och förlust av biologisk mångfald. Här kan Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier vara till hjälp, se länk ovan.
  • Premiera leverantörer som arbetar aktivt med både klimatanpassning och minskade utsläpp.
  • Se över logistik och transportkedjor för att identifiera risker kopplat till extremväder och klimatförändring.
  • Anpassa lagerhållning för högre temperaturer och eventuella översvämningar eller andra extremväderhändelser.

Du kan ta ytterligare hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning för att bedöma behovet av klimatanpassning.