Städning

Det finns ofta behov av att beakta klimatanpassning inför din upphandling, konkurrensutsättning eller avrop av omvårdnadstjänster.

Städning vid driftentreprenad

Med driftentreprenader menar vi att uppdraget till leverantören inbegriper att driva större delen av den eller de platser där vårdtagare/brukarna/patienterna bor. Att driva boendet kan då omfatta omvårdnaden i sig och förbands- och apoteksvaror, livsmedel och måltider, inkludera städning, ombesörja transporter och eventuellt drift eller service av fastighet där boendet är inrymt. De flesta av dessa aspekter påverkas av effekterna av ett förändrat klimat.

Området styrs också av lagar och föreskrifter som måste följas och dessa kan påverka vad som kan behöva beaktas vid upphandling. Beroende av vilka av ovan nämnda aspekter som driftentreprenaden omfattar så kommer upphandlingen att behöva beakta ett förändrat klimat.

Beakta effekter av ett förändrat klimat

Läs mer om klimatförändring och städning: Städtjänster.