Drift och underhåll av tekniska- och energisystem

Beakta effekter av ett förändrat klimat

Övertemperaturer och även fuktproblem kan påverka driftsäkerheten hos olika tekniska system i byggnaden, exempelvis ventilationssystem, el och hissar och andra system. Teknik- och maskinrum och el-centraler med mera kan exempelvis ofta finnas eller planeras in på tak eller i vindsutrymmen. Med risken för att allt fler dagar når högre temperaturer under längre tid under sommarhalvåret så ökar svårigheter till kylning och svårigheter att hålla rimliga drifttemperaturer i teknik- och maskinrum som är ofördelaktigt placerade. Ventilation med luftintag som är placerade ofördelaktigt kan leda till att oönskat uppvärmd luft tas in. Klimatanpassning i drift och underhåll kan innebära att underhållsplaner kompletteras med riskanalyser och beredskapsplanering kan behövas för ovanliga väderhändelser. Temperatur och fukt kan behöva övervakas i utsatta utrymmen och stödåtgärder kan behöva förberedas och kontrollerats i driftmiljön.

Vid fuktinträngning och översvämningar kan risker finnas för att elsystemet drabbas av fel.

Läs mer:

Utgå från fastställda anvisningar

Har er organisation fastställda anvisningar för drift och underhåll av tekniska- och energisystem? Är anvisningarna uppdaterade så att de beaktar de ökade risker som ett förändrat klimat för med sig? Om de är det så se till att utforma upphandlingsdokumentet i enlighet med anvisningarna, se även nedan.

Utforma uppdragsbeskrivningar

Inköpsprocessen, upphandla: Har ni inte tid, kompetens eller på grund av andra orsaker inte möjlighet att själv uppdatera era anvisningar för drift och underhåll av tekniska- och energisystem kan sådan tjänst upphandlas. Var tydlig med syftet och målet med uppdraget och ge förslag på vilka råd (se lästipsen ovan) som uppdraget ska beakta. Vid upphandling av insatser för drift och underhåll av tekniska- och energisystem bör uppdaterade och klimatanpassade anvisningar bifogas upphandlingsdokumenten och det bör tydliggöras i uppdragsbeskrivningen att det är viktigt att beakta och genomföra åtgärder som skyddar mot riskerna med ett förändrat klimat.

Du kan ta ytterligare hjälp av avsnitt Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning för att bedöma behovet av klimatanpassning.