Vatten och avloppssystem

Det finns ofta behov av att beakta klimatanpassning inför din upphandling, konkurrensutsättning eller avrop som berör investeringar inom bygg- och anläggning och infrastruktur.

Beakta effekter av ett förändrat klimat

För att möta risken för översvämning kan ökad omfattning av backventiler, buffertmagasin och avledningskanaler behöva planeras. Planering av vattenförsörjning kan behöva ta hänsyn till minskad långvarig torka och saltinträngning. Långvarig torka kan även skada ledningssystemet. Planering av vattenförsörjning kan också behöva ta hänsyn till hur mer frekventa perioder av höga föroreningshalter, exempelvis av humusämnen och mikroorganismer, vid skyfall ska hanteras. Bräddning av avlopp kan också komma att öka om frekvensen av större mängder nederbörd blir högre. Ökad breddning innebär i sig mer förorening av vattendrag (recipienterna) vilket också kan ge effekter på dricksvattenkvaliteten.

Läs mer:

Utgå från fastställda scenarier och anvisningar. Har er organisation bestämt vilka klimatscenarier ska användas för bedömningar vid klimatanpassning? Läs mer om det i det inledande stycket ovan. Om er organisation har bestämt vilka klimatscenarier som ska användas, se till att utforma upphandlingsdokumentet i enlighet med anvisningarna eller så att valda klimatscenarios beaktas.

Utforma uppdragsbeskrivningar

I inköpsprocessen; upphandla. Utforma uppdragsbeskrivningar till konsulter så att planering och utredningar för vatten- och avlopp också beaktar anpassningar till ett förändrat klimat. Totalentreprenader tar vid när den övergripande planeringen är fastställd men planering och projektering inom projektet är möjligt och andra aspekter går att arbeta med. Beställaren bör dock undersöka vilka anpassningar till ett förändrat klimat som kvarstår och som totalentreprenören kan ha möjlighet att beakta.

Du kan ta ytterligare hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning för att bedöma behovet av klimatanpassning.