Drift och tjänster inom IT- och telekommunikation

En ökad digitalisering och ett ökat beroende av elektronisk kommunikation ökar sårbarheten om kommunikationen slås ut. El- och fiberkablar kan skadas av översvämningar, stormar eller annan väderpåverkan.

Vid upphandling av tjänster inom IT- och telekommunikation är det därför viktigt att säkerställa att leverantören tillhandahåller robusta tjänster som motsvarar verksamhetens krav. För tjänster så som drift av serverhallar är det viktigt att beakta att ett varmare klimat ställer högre krav på kylning av servrarna.

Leverantörerna har grundläggande krav på sig, genom lagstiftning avseende robust kommunikation, genom Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation och Post- och Telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2015:2) om krav på driftsäkerhet.

Men slutanvändaren ansvarar själva för att ställa specifika krav på robusthet, som den grundläggande nivån på säkerhet inte täcker. Myndigheter behöver till exempel själva säkerställa att det får det skydd som lever upp till verksamhetens specifika krav. För samhällsviktig verksamhet är IT- och telekommunikationstjänster viktig för att kunna upprätthålla samhällets funktionalitet. För annan verksamhet kan tillgången ha större eller mindre konsekvenser. Man bör i förarbetet till upphandlingen identifiera eventuella risker för störningar, bland annat utifrån ett förändrat klimat.

Läs mer:

Utforma upphandlingsunderlag

I inköpsprocessen; upphandla

 1. Berörs tjänsterna inom IT- och telekommunikation av aspekter om krisberedskap?
  Ja: Se Upphandlingsmyndighetens webbstöd Krisberedskapsaspekter i offentliga kontrakt (Upphandlingsmyndigheten). Gå därefter till Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning.
  Nej: Fortsätt till fråga 2 nedan.
 2. Kan störningar i tjänsterna eller driften få andra konsekvenser för verksamheten?
  Ja: Undersök vilka risker som finns och bestäm hur de ska hanteras inom er organisation, i upphandlingen och av de upphandlade leverantörerna. Du kan ta hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning.
  Nej: Fortsätt till fråga 3 nedan.
 3. Innebär eventuella störningarna några större konsekvenser för verksamheten?
  Störningarna innebär inga större konsekvenser: Då behövs sannolikt inga särskilda hänsyn tas till klimatanpassning.
  Störningarna innebär större konsekvenser: Undersök vilka risker som finns och bestäm hur de ska hanteras inom er organisation, i upphandlingen och av de upphandlade leverantörerna.

Du kan ta hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning.