Försäkringsmäklare

Det kan finnas behov av att beakta klimatanpassning inför din upphandling, konkurrensutsättning eller avrop som berör olika typer av finansiella tjänster, till exempel försäkringar, pensioner och andra investeringar. Oavsett om det råder undantag från att tillämpa LOU eller ej, så bör det göras en analys av behovet av klimatanpassning.

Behov av klimatanpassning i upphandlingen

Försäkringsmäklare hjälper till att upphandla försäkringstjänster. Hur förutsättningar för olika försäkringar ändras vid ett förändrat klimat, så som vid skyfall, översvämningar, skred, höga temperaturer, fuktproblem med mera bör vara saker att beakta när försäkringsvillkor i olika försäkringstjänster undersöks. Med försäkringsvillkor kan exempelvis avses vad som täcks av försäkring, premier och ansvar med mera när olika väderhändelser inträffar. Det är inte otänkbart att risken för personskador ökar i samband med ökad frekvens av övertemperaturer, skyfall, skred och översvämningar.

Läs mer: 

Utforma upphandlingsunderlag

I inköpsprocessen; upphandla. Uppdragsspecifikationer till försäkringsmäklare kan specificera att undersökningar av hur olika försäkringar hanterar ersättningar för skador orsakade av olika händelser utifrån väder eller händelser som kan vara effekter av ett förändrat klimat. Uppdragsspecifikationer kan specificera att undersökningar ska göras av hur försäkringsbolagen arbetar med att minimera risker för att översvämningar, skyfall, skred och övervärme ska drabba försäkringsbolagens investeringar och kapitalplaceringar.

Du kan ta ytterligare hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning för att bedöma behovet av klimatanpassning.