Bygg- och anläggning och infrastruktur

Det finns ofta behov av att beakta klimatanpassning inför din upphandling, konkurrensutsättning eller avrop som berör investeringar inom bygg- och anläggning och infrastruktur.

Hur stort behovet är måste undersökas. Anpassning till ett förändrat klimat kan behöva göras utifrån olika aspekter av en byggnad och byggnadens användning och kan beröra allt från byggnadens energianvändning och inomhusklimat till fuktproblematik.

Vägar, gator och anläggningar eller annan infrastruktur kan ha behov av åtgärder för klimatanpassning som exempelvis skredrisker, skyfall och havsnivåförändringar. Det gäller även vatten och avloppssystem.

Kategorin Investeringar bygg- och anläggning och infrastruktur är indelat i två underkategorier. Inom respektive underkategori finns ytterligare områden. Du når dessa genom menyn till vänster. 

Berör upphandlingen bygg-, anläggnings- eller fastighetsmaterial läs avsnittet Bygg-, anläggnings- och fastighetsmaterial.